Newyddion a Chyhoeddiadau


Map Newydd Asesu Perygl Llifogydd Cymru

Hyd 20 2020

Map Newydd Asesu Perygl Llifogydd Cymru

Beth sy’n digwydd: Mae’r prosiect Asesu Perygl Llifogydd Cymru wedi cynhyrchu swm sylweddol o ddata a gaiff ei ddefnyddio i ddiweddaru neu ddisodli’r wybodaeth mapio llifogydd sydd gan Gyfoeth Naturiol Cymru ar hyn o bryd. Cynhyrchodd y prosiect ffynhonnell ddata gyson i fod yn sail ar gyfer amrywiaeth o wasanaethau gwybodaeth llifogydd; bydd hynny’n gwella a diweddaru’r wybodaeth sydd gennym yn ein mapiau ac yn sicrhau y bydd y rhain yn bodloni’r gofynion newydd yn Strategaeth a Dogfennau Polisi Llywodraeth Cymru.

Beth mae’n ei olygu i ddefnyddwyr y data: Yn dilyn cyhoeddi’rMapiau Perygl Llifogydd Cenedlaethol” fis Gorffennaf 2020, y cam nesaf sydd wedi’i gynllunio ar gyfer y prosiect Asesu Llifogydd yw cyhoeddi adnodd newydd, sef Map Asesu Perygl Llifogydd Cymru, a fydd yn cynnwys perygl llifogydd o afonydd, y môr, dŵr wyneb a chyrsiau dŵr bach. Bydd hwn yn disodli’r Map Perygl Llifogydd o Afonydd a’r Môr; ni ddylid defnyddio hwnnw mwyach ac fe gaiff ei ddileu.

Ar yr un pryd, dilëwyd “Map Llifogydd: Parth Llifogydd 2” a “Map Llifogydd: Parth Llifogydd 3” er mwyn osgoi dryswch a chrynhoi’r wybodaeth mapio cyn cyhoeddi’r Map Llifogydd ar gyfer Cynllunio yng ngwanwyn 2021, yn ôl yr amserlen. Dewch yn ôl i fwrw golwg dros y Newyddion a Chyhoeddiadau i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y newidiadau sydd ar y gorwel.

Mapiau Cenedlaethol Newydd ar gyfer Perygl a Pheryglon Llifogydd

Gor 20 2020

Beth sy'n digwydd: Mae prosiect Asesu Perygl Llifogydd Cymru wedi creu swm sylweddol o ddata a fydd yn cael ei ddefnyddio i ddiweddaru neu ddisodli gwybodaeth mapio llifogydd gyfredol Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae prosiect Asesu Perygl Llifogydd Cymru wedi creu ffynhonnell sylfaenol a chyson o ddata ar draws ffynonellau llifogydd lluosog a fydd yn gwella ac yn diweddaru gwybodaeth yn ein mapiau ac yn sicrhau bod y rhain yn bodloni’r gofynion newidiol a nodir yn nogfennau strategaeth a pholisi newydd Llywodraeth Cymru.

Yr hyn mae'n ei olygu i'r defnyddwyr data: Dros y misoedd nesaf, caiff nifer o gynhyrchion llifogydd eu disodli. Ar y dyddiad cyfnewid, ni ddylai'r hen gynhyrchion gael eu defnyddio bellach a byddant yn cael eu tynnu. I ddechrau, bydd y setiau data Perygl o Lifogydd gan Ddŵr Wyneb yn cael eu disodli â chynnyrch newydd, sef "Mapiau Cenedlaethol ar gyfer Perygl a Pheryglon Llifogydd". Bydd hyn yn digwydd dros yr wythnosau nesaf, felly cadwch lygad ar y blog hwn am ragor o wybodaeth a diweddariadau ar y newidiadau arfaethedig. Caiff canllawiau llawn ar y cynhyrchion newydd a sut y dylent gael eu defnyddio eu rhyddhau gyda'r setiau data.

Map Rhagweld Categorïau Tir Amaethyddol 2

Chw 13 2020

Mae model rhagweld Categorïau Tir Amaethyddol (ALC) yng Nghymru'n seiliedig ar System Categoreiddio Tir Amaethyddol Cymru a Lloegr, y Canllawiau a'r Meini Prawf Diwygiedig ar gyfer Graddio Ansawdd Tir Amaethyddol (MAFF 1988).

Fersiwn 2 y Map Rhagfynegi Dosbarthiad Tir Amaethyddol yw y tro cyntaf i'r cynllun gael ei ddiweddaru'n sylweddol ers ei lansio yn 2017. Mae'r datblygiadau yn canolbwyntio ar 2 ardal benodol - cynnwys data manwl ar y gyfres bridd os yw ar gael a haen arolwg Dosbarthiad Tir Amaethyddol wedi'i ddiweddaru.

Mae modd gweld gwybodaeth arall ar Fap Rhagweld yr ALC hefyd, gan gynnwys Categorïau Tir Amaethyddol ar gyfer: hinsawdd, dyfnder y pridd, cnycau (craig), amlygrwydd i'r gwynt, cerrig yn yr uwchbridd, goleddf, y graddau y mae modd gweithio'r tir, gwlypter a phrofiad yr arolygydd.

Am ragor o wybodaeth am Gategorïau Tir Amaethyddol, cliciwch yma.

Asesu’r Effeithiau Amgylcheddol (Amaethyddiaeth) (Cymru)

Ion 14 2020

Rheoliadau Asesu'r Effeithiau Amgylcheddol (Amaethyddiaeth) (Cymru) 2007 yw'r unig reoliad sy'n rhoi rheolaeth dros golli cynefinoedd lled-naturiol heb eu dynodi yn sgil gwaith gwella amaethyddol yng Nghymru. Diben y Rheoliad yw caniatáu prosiectau amaethyddol nad ydynt yn cael effaith arwyddocaol ar yr amgylchedd a sicrhau ar yr un pryd fod tir ac iddo bwysigrwydd amgylcheddol, hanesyddol neu ddiwylliannol arwyddocaol yn cael ei warchod.

Defnyddir y syllwr ar-lein yw rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd a phob sefydliad amgylcheddol perthnasol a bydd yn darparu gwybodaeth gyffredinol ynghylch Asesu’r Effeithiau Amgylcheddol (Amaethyddiaeth) (Cymru).

Ceir rhagor o wybodaeth am Asesu’r Effeithiau Amgylcheddol (Amaethyddiaeth) (Cymru) yma:

Finiau Tir Glastir o dan gontract

Meh 22 2018

Mae Contractau Glastir yn cynnig gwelliannau amgylcheddol ar gyfer ystod o amcanion wedi'u targedu.

Defnyddir y syllwr ar-lein yw rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd a phob sefydliad amgylcheddol perthnasol a bydd yn darparu gwybodaeth gyffredinol ynghylch contractau Glastir.

Darperir gwybodaeth am y contractau / cynlluniau canlynol:

  • Glastir Sylfaenol ac Uwch Cyfun
  • Glastir Sylfaenol
  • Glastir Organig
  • Glastir – Creu Coetir
  • Glastir Tir Comin

Ceir rhagor o wybodaeth am Glastir yma:

 

Setiau data newydd sy’n ymwneud â chynefinoedd a rhywogaethau morol yng Nghymru ar gael nawr.

Chw 09 2018

Mae gan Cyfoeth Naturiol Cymru gyfrifoldeb i reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy. Mae data gofodol yn drysorfa dystiolaeth allweddol ar gyfer y cylch gwaith hwn, ac yn sylfaen i ddealltwriaeth o ddosbarthiad a maint cynefinoedd a rhywogaethau  yng Nghymru.

Mae Llywodraeth Cymru wrthi’n ymgynghori ar ddrafft o Gynllun Morol Cenedlaethol Cymru  gydag ymrwymiad  i sicrhau datblygu morol sy’n gynaliadwy. Dyna pam, rydym wedi trefnu bod rhai setiau data ar gael i’w llwytho i lawr a allai gyfrannu at y broses . Gweler ein setiau data newydd sydd ar gael neu ymwelwch â Phorth Cynllunio Morol Cymru. 

Cynefinoedd a Rhywogaethau'r Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Morol yng Nghymru

Cynefinoedd a Rhywogaethau OSPAR y CGB

Mapiau Cynefinoedd a Rhywogaethau Erthygl 17

Fel arall gweler ein data cyhoeddedig arall o dan deitl Y Môr

Rydym bob amser yn awyddus i glywed sut rydych yn defnyddio data, rhowch wybod i ni drwy anfon e-bost at opendata@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Map Rhagweld Categorïau Tir Amaethyddol

Tach 27 2017

Mae model rhagweld Categorïau Tir Amaethyddol (ALC) yng Nghymru'n seiliedig ar System Categoreiddio Tir Amaethyddol Cymru a Lloegr, y Canllawiau a'r Meini Prawf Diwygiedig ar gyfer Graddio Ansawdd Tir Amaethyddol (MAFF 1988).

Mae modd gweld gwybodaeth arall ar Fap Rhagweld yr ALC hefyd, gan gynnwys Categorïau Tir Amaethyddol ar gyfer: hinsawdd, dyfnder y pridd, cnycau (craig), amlygrwydd i'r gwynt, cerrig yn yr uwchbridd, goleddf, y graddau y mae modd gweithio'r tir, gwlypter a phrofiad yr arolygydd.

Am ragor o wybodaeth am Gategorïau Tir Amaethyddol, cliciwch yma.

Mapio Cynefinoedd Cymru

Hyd 18 2016

Mae gan Cyfoeth Naturiol Cymru gyfrifoldeb i reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy. Mae mapiau cynefinoedd yn sylfaen tystiolaeth hollbwysig i hyn, ac yn sail i ddeall dosbarthiad a rhychwant cynefinoedd Cymru.

Trwy fapio cynefinoedd gellir archwilio anghenion cadwraeth pob cynefin, a hefyd mae’n hwyluso’r dasg o reoli’r amgylchedd yn well trwy gynnal dynodiad safleoedd gwarchodedig a chynnig llinell sylfaen y gellir ei defnyddio fel sail i adrodd ar statws safleoedd a nodweddion cynefinoedd.

Mae CNC yn cadw archif ddata gynhwysfawr ar gyfer cynefinoedd tirol, rhynglanwol a morol ledled Cymru. Gweler ein mapiau cynefinoedd data agored sydd ar gael trwy gyfrwng Lle:

Arolwg Cynefin Rhynglanwol Cam 1
Arolwg Cynefin Tirol Cam 1
Mapio Cynefinoedd ar gyfer Cadwraeth a Rheoli De Môr Iwerddon (HABMAP)
Rhwydweithiau Cynefinoedd

Rydym bob amser yn awyddus i glywed sut rydych yn defnyddio’r data. A wnewch chi roi gwybod inni trwy anfon e-bost at opendata@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Data LiDAR 2015 ar gael nawr

Mai 27 2016

Mae’r cynnyrch LiDAR sydd ar gael ar y porth lawrlwytho Lle wedi’i ddiweddaru. Nawr, gallwch bori trwy, a lawrlwytho, modelau tir a modelau arwyneb ar gyfer eu cyflwyno, eu defnyddio a’u dadansoddi. Cyn bo hir byddwn yn ychwanegu archif hanesyddol at y cyfleuster lawrlwytho.

(Mae'r mân-lun yn dangos y ddata 50cm o'r fodel arwynebol a throshaen o awyrlun ddiweddaraf Llywodraeth Cymru)

Rydym bob amser yn awyddus i glywed sut rydych yn defnyddio’r data. A wnewch chi roi gwybod inni trwy anfon e-bost at opendata@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Welsh Government Aerial Photography (Alpha) site now live

Mai 01 2014

Uned Llywodraeth Cymru Awyrluniau yn cymryd rhan ar hyn o bryd mewn prosiect i sganio a digido eu casgliad mawr o ffotograffiaeth o'r awyr. I gyd-fynd â'r gwaith hwn APU ar-lein wedi cael ei ddatblygu gan yr adran Gymraeg Daearyddiaeth a Thechnoleg y Llywodraeth i wneud y delweddau sydd ar gael i'r cyhoedd a rhanddeiliaid eraill. 

Cliciwch yma i ymweld â'r safle