Rhestr o Goetiroedd Hynafol 2011

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae'r set ddata hon yn crynhoi ffiniau safleoedd Coetir Hynafol yng Nghymru. Mae pob safle yn cael ei chategoreiddio fel naill ai Coetir Hynafol Lled-Naturiol (ASNW), Safle Coetir Hynafol wedi’i Adfer (RAWS), Planhigfa ar Safle Coetir Hynafol (PAWS) neu Safle Coetir Hynafol Anhysbys (AWSU). Yn gyntaf ystyriwyd pob coetir sy'n fwy na 2 ha a ddangosir ar fapiau Cyfres 1af yr Arolwg Ordnans (OS) 1:25 000 a archwiliwyd rhwng 1880 a 1960. Darparwyd tystiolaeth o ba rai o'r rhain oedd yn hynafol gan eu presenoldeb ar y mapiau cynharaf o’r 19eg ganrif, Mapiau OS Argraffiad 1af (archwiliwyd 1805-1873; graddfa 1:63 360). Y rhagdybiaeth gyffredinol oedd bod coetiroedd ar fapiau o’r 1800au yn hynafol, oni bai bod tystiolaeth arall fod y coed yn tarddu o rhwng 1600 OC a 1800. Roedd arwyddion ychwanegol o statws hynafol yn cynnwys enw'r coetir, ei leoliad yn y dirwedd, a natur y patrwm o amgáu o’i gwmpas a phatrwm ffiniau’r coetir . Lle’r oeddent  ar gael, defnyddiwyd data arolwg maes, megis presenoldeb rhywogaethau dangosol, neu fapiau a dogfennau hanesyddol eraill hefyd. Mewn ardaloedd mynyddig fel Cymru roedd mapiau 1 fodfedd argraffiad cyntaf yr Arolwg Ordnans yn anodd eu dehongli gan fod y llinellau trymion a ddefnyddiwyd i nodi llethrau serth yn tueddu i guddio symbolau coed.

Cydnabyddiaeth

 Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Coedwigaeth Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
AWI WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_ANCIENT_WOODLAND_INVENTORY_2011)
AWI WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-nrw:NRW_ANCIENT_WOODLAND_INVENTORY_2011)