Ymgeiswyr am Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (yACA)

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae'r set ddata gofodol hon yn cynnwys ffiniau ymgeiswyr am Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (yACA) yng Nghymru. Daeth Cyfarwyddeb Cynefinoedd a Rhywogaethau'r Gymuned Ewropeaidd i rym ym 1992 gyda'r nod o warchod bioamrywiaeth trwy ddiogelu ystod eang o gynefinoedd a rhywogaethau o anifeiliaid a phlanhigion. Mae pob ACA, ynghyd ag Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig (AGA) a ddynodwyd o dan Gyfarwyddeb Adar Gwyllt y Gymuned Ewropeaidd i ddiogelu rhywogaethau prin a mudol o adar, yn cynnwys rhwydwaith o safleoedd ar draws yr UE a elwir yn 'Natura 2000'. Cynigiwyd y rhan fwyaf o ACA yng Nghymru yng nghanol y 1990au ac fe'u dynodwyd yn ffurfiol yn 2004, ond mae nifer fach o ddynodiadau arfaethedig pellach (ymgeiswyr am ACA) ar y gweill. Mae’r ymgeiswyr am ACA yn y set ddata hon yn safleoedd a gyflwynwyd i'r Comisiwn Ewropeaidd gan Lywodraethau Cymru a'r DU ac maent yn aros i gael eu 'mabwysiadu' yn ffurfiol, sef y cam cyfreithiol gofynnol cyn iddynt gael eu dynodi'n ACA gan Weinidogion Cymru. Dylid nodi, fodd bynnag, fod ymgeiswyr am ACA yn destun yr un amddiffyniad cyfreithiol ag ACA dynodedig. Cafodd y data terfyn ar gyfer y safleoedd yn y set ddata hon ei gipio yn ddigidol.

I gael mynediad i'r set ddata ar gyfer ACA dynodedig gweler cofnod set ddata ar wahân “Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA)”Cliciwch yma


Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.


Diweddariad diwethaf
26 Hydref 2017


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_cSAC)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_cSAC)