Cynllunio Arfordirol – Lefelau Môr Eithafol

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae set ddata Dylunio Arfordirol - Lefelau Môr Eithafol (2011) wedi ei diweddaru trwy brosiect cydweithredol rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd, Asiantaeth Diogelu'r Amgylchedd yr Alban, ac Adran Seilwaith Gogledd Iwerddon.

Mae'r data newydd “Coastal flood boundary conditions for the UK: update 2018” yn eiddo i Asiantaeth yr Amgylchedd a chaiff ei chyhoeddi ar https://data.gov.uk/  tua diwedd Awst 2019.

Roedd y diweddariad yn cynnwys

•cymhwyso gwyddoniaeth lefel y môr newydd a gwelliannau i ddulliau ystadegol i ddiweddaru Lefelau Môr Eithafol (ESL) presennol

• gwneud defnydd o ymron i 10 mlynedd o ddata arsylwadol ychwanegol a gofnodwyd ar safleoedd y Rhwydwaith Mesurydd Llanw Cenedlaethol (NTGN) ers yr astudiaeth wreiddiol, data atodol sydd ar gael ar safleoedd NTGN, a data mesuryddion a ddarperir gan sefydliadau eraill ar gyfer safleoedd nad ydynt yn rhan o'r NTGN

• ymestyn y lleoliadau y darperir ESL ar eu cyfer i gynnwys Gogledd Iwerddon, Jersey, rhagor o Ynysoedd yr Alban ac ar hyd afonydd llanw ac aberoedd blaenoriaethol

Yn ystod y cyfnod pontio hwn, mae set ddata 2011 wedi'i dileu ac ni ddylid ei defnyddio mwyach.  Os hoffech gael mynediad at set ddata ac adroddiadau 2018 i ategu asesiad risg llifogydd cyn ei chyhoeddi, cysylltwch â datadistribution@naturalresourceswales.gov.uk.


Diweddariad diwethaf
See metadata