Mapiau Cyngor ar Ddatblygu

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae’r Mapiau Cyngor ar Ddatblygu (DAM) yn dangos ardaloedd mewn perygl o lifogydd at bwrpas cynllunio defnydd tir. Dylid defnyddio’r DAM law yn llaw â Pholisi Cynllunio Cymru a TAN 15 i wyro datblygiadau newydd i ffwrdd o ardaloedd mewn risg gymaint â phosib. Gyda’i gilydd, maent yn cynnig fframwaith rhagofalus i lywio penderfyniadau cynllunio. Nid yw’r mapiau a ddangosir yma wedi’u dylunio ar gyfer archwiliadau tu hwnt iI raddfa o 1:25,000 ac fe ddylid eu trin fel sbardun i ddilyn cyngor polisi yn TAN15.

Mae’r mapiau yn seiliedig ar amlinellau llifogydd eithafol Cyfoeth Naturiol Cymru (Parth C) a data Daeareg Arwynebol Arolwg Daearegol Prydain 10k (Parth B).

O fis Mawrth 2017 ymlaen bydd Parth C yn cael ei ddiweddaru’n chwarterol i alinio â diweddariadau amlinellau llifogydd eithafol CNC. Cafodd data Parth B ei gyhoeddi yn wreiddiol yn 2004, a’i adolygu yn 2017.

Nodwch y diffygion rhagolwg i Barth B yn unig. Defnyddiwch rheolaeth chwedl i newid ar barthau eraill. Data Diweddarwyd ddiwethaf Ebrill 2017.

Oherwydd problemau technegol nid yw Gwasanaethau’r We a’r Porwr Mapiau ar gyfer y Map Cyngor ar Ddatblygu ar gael ar hyn o bryd. Os dymunwch bori’r data gweler y Syllwr Perygl Llifogydd CNC yma.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Derived in part from 1:50,000 scale BGS Digital Data under Licence Number 2013/062. British Geological society. ©NERC


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Disgrifiad Fformat Download Link
Development Advice Map Shapefile https://naturalresourceswales.sharefile.eu/d-s7554e9f63e94d03b