Rhestr o lynnoedd Prydain Fawr

Cyfoeth Naturiol Cymru

Polygonau llynnoedd Cymru a Lloegr, ar raddfa 1: 50k. Echdynnwyd o ddata OS. Mae hon yn is-set Cymru a Lloegr o restr o ddyfroedd (llynnoedd dŵr croyw a chulforoedd) sy’n deillio o ddata mapio digidol yr Arolwg Ordnans ar raddfa 1:50 000, sef yr arolwg mwyaf cynhwysfawr o'i fath ar gyfer Prydain Fawr. Mae 43 738 o gyrff dŵr yn Lloegr, yr Alban, Cymru ac Ynys Manaw ar y rhestr ac mae'n crynhoi data ffisegol sylfaenol megis lleoliad, arwynebedd, perimedr ac uchder. Cyfrifwyd dalgylchoedd ar gyfer cyrff o ddŵr gydag arwynebedd mwy nag 1 ha o fodel tir digidol (Digital Terain Model - DTM) gan ddefnyddio arferion wedi’u haddasu mewn system gwybodaeth ddaearyddol (Geographical Information System - GIS). Yna defnyddiwyd y polygonau a ddeilliodd o hynny i grynhoi amrywiaeth o wybodaeth cysylltiedig â’r dalgylchoedd o amrywiaeth o setiau data cenedlaethol, gan gynnwys dwysedd y boblogaeth, dwysedd da byw, gorchudd tir, daeareg solet a drifft, data meteorolegol, statws sensitifrwydd dŵr croyw, dyddodiad asid a statws cadwraeth. Gan ddefnyddio data a ddeilliodd o'r rhestr, crëwyd protocol blaenoriaethu ar sail risg i nodi dyfroedd llonydd mewn perygl o  niwed gan asideiddio ac ewtroffeiddio. Mae Asiantaeth yr Amgylchedd, Cyfoeth Naturiol Cymru, Asiantaeth Diogelu'r Amgylchedd yr Alban a chyrff cadwraeth statudol y DU angen y wybodaeth hon er mwy cyd-lynu camau gweithredu a monitro newid dan ddeddfwriaeth ryngwladol, Ewropeaidd a chenedlaethol. Defnyddiwyd Opendata OS yn y set ddata hon, a rhaid cydnabod hynny mewn unrhyw ddefnydd pellach.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.


Diweddariad diwethaf
See metadata


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:GBLakesInventoryEnglandWales)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-nrw:GBLakesInventoryEnglandWales)