Creu Coetir Glastir - Haenau Sgorio - Ardaloedd Lly gredd Aer

Department for Environment, Food and Rural Affairs (defra)

Casglwyd yr haen data hon gan y Rhestr Allyriadau Atmosfferig Genedlaethol ac mae’n defnyddio sgwariau grid 1km o ddata ffynhonnell allyriadau, yn ogystal â data am drafnidiaeth ffordd. Caiff y mewnbynnau hyn eu casglu, nodir y cyfartaledd, a chânt eu mapio ledled y DU, ac yna cânt eu rhannu yn ôl categori ffynhonnell a’u rhannu eto fesul llygrydd. Yr haen benodol a ddefnyddir yn y prosiect hwn yw ‘Cyfanswm Allyriadau <PM10’, sy’n cynnwys allyriadau o 2012 gan ddefnyddio synwyryddion CORINAIR SNAP ac yn mesur llygryddion mewn deunydd gronynnol dan 10μm.

Mae ffynonellau o PM10 yn y DU yn cynnwys traffig ar y ffyrdd, diwydiant a gweithfeydd cynhyrchu pŵer. Mae canlyniadau o amryfal ymchwiliadau ynglŷn â chlefydau anadlol a chlefydau dynol eraill yn dangos cysylltiadau ystadegol cyson rhwng y lefelau o PM10 y mae pobl yn agored iddynt yn yr awyr agored ac effeithiau andwyol ar iechyd. Mae planhigion yn tynnu deunydd gronynnol (PM10) o’r aer, gan leihau’r crynodiadau yn yr aer, a gwella ansawdd yr aer felly. Mae hyn yn lleihau faint o PM10 y mae pobl yn agored iddo, ac yn ei dro, gall leihau’r nifer o achosion o salwch anadlol.

http://naei.defra.gov.uk/data/map-uk-das?pollutant_id=24&emiss_maps_submit=naei-20170503140213

 


Diweddariad diwethaf
15 Mehefin 2014


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:GWC_AirQuality)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:GWC_AirQuality)