Arolwg Gwastraff Diwydiannol a Masnachol Cymru 2018

Cyfoeth Naturiol Cymru

Diben yr astudiaeth hon oedd cynhyrchu gwybodaeth am symiau, tarddiadau (yn ôl sector diwydiant a rhanbarth daearyddol), a thynged (dull rheoli) gwastraff Diwydiannol a Masnachol a gynhyrchwyd gan fusnesau yng Nghymru yn 2018.

Mae’r wybodaeth hon yn ofynnol gan Lywodraeth Cymru am nifer o resymau gan gynnwys:

-          adrodd ar gynhyrchu gwastraff yn unol â Rheoliadau Ystadegau Gwastraff yr UE 2002;

-          cyfarwyddo datblygiad polisi gwastraff cenedlaethol;

-          monitro cynnydd yn erbyn targedau atal ac ailgylchu gwastraff cenedlaethol;

-          hysbysu cynllunwyr gwastraff a'r rheoleiddiwr; a

-          darparu data i'r diwydiant rheoli gwastraff i gyfarwyddo penderfyniadau buddsoddi.

Casglwyd data o sampl gynrychioliadol o 1,755 safle busnes o wahanol sectorau a meintiau ledled Cymru rhwng mis Ebrill 2019 a mis Hydref 2019. Cafodd y data ei grosio gan ddefnyddio data poblogaeth safleoedd busnes y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) i lefel ranbarthol a chenedlaethol yng Nghymru. Roedd y fethodoleg a ddefnyddiwyd yn yr arolwg hwn yn gymharol ar y cyfan â’r arolygon Diwydiannol a Masnachol blaenorol a gwblhawyd yng Nghymru, y darparodd y rhai mwyaf diweddar ohonynt ddata ar gyfer blwyddyn galendr 2012.

Y manwl gywirdeb ar gyfer cyfanswm y gwastraff a gynhyrchwyd yw +/- 4.54% gyda hyder o 90%.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Gwastraff Data gofodol

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Fformat Download Link
Amrywiol / arall https://naturalresourceswales.sharefile.eu/d-sc091f8c5bb4f40bd8f6273143a6dbad5