Tirwedd Ddaearegol LandMap

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae LandMap yn system wybodaeth genedlaethol unigryw, sy’n caniatáu i wybodaeth am dirwedd yng Nghymru gael ei chasglu a’i threfnu i mewn i set ddata sy'n gyson yn genedlaethol. Mae cronfa ddata Landmap yn cynnwys gwybodaeth wrthrychol a goddrychol ac mae wedi’i chynllunio i alluogi i ansawdd y dirwedd gael ei ystyried wrth wneud penderfyniadau. Mae’n cynnwys set ddata daearegol sy’n dangos dosbarthiad tirwedd daearegol Cymru ar ffurf polygonau (Ardaloedd Agwedd) gyda llawer o wybodaeth destunol gysylltiedig, gan gynnwys Cyffredinol, Disgrifiad, Gwerthusiad, Argymhellion, Goddefgarwch tuag at Newid, Ffin yr Ardal, Gwerthusiad a Llyfryddiaeth. Cesglir gwybodaeth gan LandMap er mwyn llywio'r broses o wneud penderfyniadau cynaliadwy ac er mwyn galluogi ystyried y tirlun yn ystod prosesau gwneud penderfyniadau. Mae'r set ddata Tirwedd Ddaearegol yn bwysig gan mai daeareg yn aml yw'r dylanwad cryfaf ar y dirwedd, gan effeithio ar batrymau draenio, y gorchudd llystyfiant, yr amgylchedd dynol ac yn y blaen. Mae'r effeithiau hyn yn eu tro yn dylanwadu ar y posibiliadau ar gyfer amaethyddiaeth, ffynonellau dŵr, rhwydweithiau trafnidiaeth ac ati 2003 i 2008 ac yna’u diweddaru'n rheolaidd. Mae'r set ddata hon yn mapio nodweddion daearegol, geomorffolegol a hydrolegol ardal. Nodir nodweddion daearyddol a thopograffig ardaloedd ynghyd â phrosesau daearegol a geomorffolegol gweithredol sylweddol, a phrosesau priddegol sy’n ffurfio’r dirwedd.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Chronfa Ddata Hawl. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Cynllunio Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_LANDMAP_Geological_Landscape)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-nrw:NRW_LANDMAP_Geological_Landscape)