Landmap – Tirweddau Hanesyddol

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae LandMap yn system wybodaeth genedlaethol unigryw, sy’n caniatáu i wybodaeth am dirwedd yng Nghymru gael ei chasglu a’i threfnu i mewn i set ddata sy'n gyson yn genedlaethol. Mae cronfa ddata Landmap yn cynnwys gwybodaeth wrthrychol a goddrychol ac mae wedi’i chynllunio i alluogi i ansawdd y dirwedd gael ei ystyried wrth wneud penderfyniadau. Mae’n cynnwys set ddata daearyddol sy’n dangos dosbarthiad hanesyddol tirwedd Cymru ar ffurf polygonau (Ardaloedd Agwedd) gyda llawer o wybodaeth destunol gysylltiedig, gan gynnwys Cyffredinol, Disgrifiad, Gwerthusiad, Argymhellion, Goddefgarwch tuag at Newid, Ffin yr Ardal, Gwerthusiad a Llyfryddiaeth. Mae'r set ddata hon yn canolbwyntio ar safleoedd archeolegol a hanesyddol a’u perthynas â'i gilydd ac â'r dirwedd o’u cwmpas. Mae'r nodweddion a fapiwyd yn cynnwys y rhai sy'n deillio o weithgarwch dynol yn y gorffennol a’r patrymau strwythurol amlwg sy'n cyfrannu at gymeriad hanesyddol y dirwedd bresennol. Cesglir gwybodaeth gan LandMap er mwyn llywio'r broses o wneud penderfyniadau cynaliadwy ac er mwyn galluogi i’r dirwedd gael ei ystyried yn ystod prosesau gwneud penderfyniadau. Gall data Tirwedd Hanesyddol gael ei ddefnyddio i asesu cyflymder, cyfeiriad ac effaith newid a chreu dealltwriaeth o sut mae'r dirwedd wedi esblygu. Mae Trefn Sicrhau Ansawdd LANDMAP ar waith i sicrhau bod Gwybodaeth LANDMAP yn cwrdd â’r safon arfer dda y cytunwyd arni a bod y data’n gywir ac yn gyson ledled Cymru.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Chronfa Ddata Hawl. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Cynllunio Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_LANDMAP_Historic_Landscape)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_LANDMAP_Historic_Landscape)