Hafan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC)

Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yw’r sefydliad sy’n gyfrifol am y gwaith a wnaed gan dri sefydliad blaenorol, Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a Chomisiwn Coedwigaeth Cymru. Mae hefyd yn gyfrifol am rai o’r swyddogaethau a gyflawnwyd cyn hyn gan Lywodraeth Cymru.

Pwrpas CNC yw sicrhau bod adnoddau naturiol yn cael eu rheoli’n gynaliadwy.

Mae CNC yn gweithio i gymunedau Cymru i warchod pobl a’u cartrefi hyd eithaf ei allu rhag achosion amgylcheddol fel llifogydd a llygredd. Mae CNC yn darparu cyfleoedd i bobl ddysgu, defnyddio ac elwa ar adnoddau naturiol Cymru.

Mae CNC yn gweithio i gefnogi economi Cymru trwy alluogi defnydd cynaliadwy o adnoddau naturiol i gefnogi swyddi a menter. Mae CNC yn helpu busnesau a datblygwyr i ddeall ac ystyried cyfyngiadau amgylcheddol wrth iddynt wneud penderfyniadau pwysig.

Mae CNC yn gweithio i gynnal a gwella ansawdd yr amgylchedd i bawb ac yn gweithio tuag at sicrhau bod yr amgylchedd a’n hadnoddau naturiol yn fwy gwydn ac yn gallu dygymod â newid yn yr hinsawdd a mathau eraill o bwysau.


Dangos Gwefan
Diweddariad diwethaf
Anhysbys