Parthau Perygl Nitradau

Cyfoeth Naturiol Cymru

Ardaloedd yng Nghymru sy'n cynnwys dŵr wyneb neu ddŵr daear sy'n agored i lygredd nitrad gan weithgareddau amaethyddol yw parthau perygl nitradau. Cânt eu dynodi yn unol â gofynion Cyfarwyddeb Nitradau'r Comisiwn Ewropeaidd 91/676/EEC, sy'n ceisio amddiffyn ansawdd dŵr ledled Ewrop trwy atal nitradau o ffynonellau amaethyddol rhag llygru dŵr daear a dŵr wyneb a thrwy hyrwyddo'r defnydd o arferion ffermio da. Llywodraeth Cymru sy'n gyfrifol am gynnal a gwella ansawdd yr amgylchedd dyfrol, ac mae'n cynnal adolygiad o barthau perygl nitradau bob pedair blynedd.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Amgylchedd Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_Nitrate_Vulnerable_Zones_2013)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-nrw:NRW_Nitrate_Vulnerable_Zones_2013)