Mynediad Agored - Tir Mynediad Statudol Arall

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae Deddf CRoW yn darparu ar gyfer mynediad cyhoeddus ar droed i fathau penodol o dir, yn diwygio'r gyfraith sy'n ymwneud â hawliau tramwy cyhoeddus, yn cynyddu mesurau ar gyfer rheoli a gwarchod Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) ac yn cryfhau deddfwriaeth gorfodi bywyd gwyllt, ac yn darparu ar gyfer gwell rheolaeth o Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE). O dan Adran 4 Deddf CRoW mae'n datgan y canlynol:  Bydd yn ddyletswydd ar Gyngor Cefn Gwlad Cymru i baratoi, mewn perthynas â Chymru, fapiau sydd gyda'i gilydd yn dangos; (a) yr holl dir comin cofrestredig, a (b) yr holl dir agored . Mae Cyngor Cefn Gwlad Cymru bellach yn rhan o Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC). Mae'r set ddata hon yn cynnwys yr holl Dir Comin gyda hawl mynediad uwch (Tiroedd Comin Trefol, Tiroedd Comin gyda Gweithredoedd ar gyfer Mynediad,  Deddf Tir Comin 1899) ar gyfer ardaloedd yng Nghymru, a Stad Cwm Elan. Nid yw'r set ddata hon yn cynnwys Tir Comin Cofrestredig. Digwyddodd y digido yn 2014 ar gyfer Cymru gyfan. Wrth ddefnyddio'r data hwn ar gyfer Mynediad Agored, dylid eu defnyddio ar y cyd â Thir Agored, Tir Comin Cofrestredig a Choedwigoedd Cyhoeddus.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.

 


Diweddariad diwethaf
See metadata


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_OTHER_STATUTORY_LAND_2014)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_OTHER_STATUTORY_LAND_2014)