Mynediad Agored - Tir Comin Cofrestredig

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae Deddf CRoW yn darparu ar gyfer mynediad cyhoeddus ar droed i fathau penodol o dir, yn diwygio'r gyfraith sy'n ymwneud â hawliau tramwy cyhoeddus, yn cynyddu mesurau ar gyfer rheoli a gwarchod Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) ac yn cryfhau deddfwriaeth gorfodi bywyd gwyllt, ac yn darparu ar gyfer gwell rheolaeth o Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE). O dan Adran 4 Deddf CRoW mae'n datgan y canlynol:  Bydd yn ddyletswydd ar Gyfoeth Naturiol Cymru (Cyngor Cefn Gwlad Cymru gynt) i baratoi, mewn perthynas â Chymru, fapiau sydd gyda'i gilydd yn dangos; (a) yr holl dir comin cofrestredig, a (b) yr holl dir agored. Mae'r set ddata hon yn cynnwys yr holl ardaloedd o Dir Comin cofrestredig yng Nghymru. Mae'n fersiwn wedi'i olygu o'r 'Common Land (CROW Act) Fully Attributed Dataset', gweler y cofnod metadata ar wahân am fanylion. Cynhaliwyd y digido ar gyfer Cymru gyfan yn 2014. Nid yw'r set data yn cynnwys Tiroedd Comin Trefol, Tiroedd Comin gyda Gweithredoedd ar gyfer Mynediad, Deddf Tiroedd Comin 1899, Gorchymyn Dros Dro ar gyfer Cadarnhau Meysydd Pentref. Wrth ddefnyddio'r data hwn ar gyfer Mynediad Agored, dylid eu defnyddio ar y cyd â Thir Agored, Tir Mynediad Statudol Arall a Choedwigoedd Cyhoeddus.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.

 


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_COMMON_LAND_2014)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_COMMON_LAND_2014)