Gwarchodfeydd Biogenetig

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae hon yn set ddata gofodol o ffiniau'r Gwarchodfeydd Biogenetig yng Nghymru. Mae Gwarchodfeydd Biogenetig yn anelu at warchod fflora, ffawna ac ardaloedd naturiol Ewropeaidd, yn enwedig rhostiroedd a glaswelltiroedd sych, sydd o bosib yn gyffredin mewn un wlad ond yn brin mewn un arall. Fel hyn mae storfa o ddeunydd genetig - genynnau planhigion ac anifeiliaid - yn cael ei chadw ar gyfer y dyfodol, sef ystyr y term Biogenetig. I fod yn gymwys ar gyfer y dynodiad hwn, rhaid i safleoedd yn y DU yn gyntaf fod yn SoDdGA (Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig - SSSI) neu ddynodiad arall. Arweiniodd Confensiwn Bern – a lofnodwyd gan lywodraeth y DU yn 1982 at sefydlu’r rhwydwaith Ewropeaidd hwn o Warchodfeydd Biogenetig.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_BIOGENETIC_RESERVE)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_BIOGENETIC_RESERVE)