Parthau Cadwraeth Morol

Cyfoeth Naturiol Cymru

Yn 2015 newidiwyd dynodiad y Warchodfa Natur Forol (GNF) yn Barth Cadwraeth Morol (PCM). Mae'r set ddata gofodol hon yn crynhoi ffiniau digidol Parthau Cadwraeth Morol, cyn Warchodfeydd Natur Morol, yng Nghymru. Mae’r Parthau Cadwraeth Morol a’r Gwarchodfeydd Natur Morol yn fodd o warchod cynefinoedd morol a nodweddion eraill, sydd o bwysigrwydd arbennig i fywyd gwyllt ar hyd yr arfordir neu ar wely'r môr. Dynodwyd Sgomer, y Warchodfa Natur Forol gyntaf a'r unig un yng Nghymru, yn 1990. Mae wedi’i lleoli o gwmpas Ynys Sgomer a Phenrhyn Marloes yn ne orllewin Cymru. Mae Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 yn rhoi'r hawl i CNC wneud cais i Brif Weinidog Cymru yn gofyn i Gynulliad Cenedlaethol Cymru (CCC) ddynodi GNF. Caiff GNF ei rheoli gan is-ddeddfau, a grëwyd trwy drafodaethau a chytundebau rhwng y sefydliadau perthnasol, ac a gymeradwywyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Mae GNF yn gwneud cyfraniad gwerthfawr i amddiffyn ein moroedd trwy greu ymwybyddiaeth o ba mor fregus a gwerthfawr yw’r dreftadaeth forol naturiol.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_MNR)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-nrw:NRW_MNR)