Safleoedd (Ffiniau Terfynol GNC)

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae'r set ddata gofodol hon yn cynnwys ffiniau Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol (GNC) yng Nghymru. Y GNC yw’r enghreifftiau gorau o'n cynefinoedd bywyd gwyllt a’n nodweddion daearegol a gallant amrywio o ran maint o bum hectar i dros 2,000. Mae GNC yn cael eu dynodi gan Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC) dan Ddeddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949, neu dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981. Maent yn eiddo i neu'n cael eu prydlesu gan CNC, neu mae’r tir yn cael ei pherchnogi gan gorff cymeradwy , megis Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt sirol. Mae gan bob gwarchodfeydd raglen waith ar gyfer rheoli nodweddion arbennig y safle. Mae pob un ohonynt hefyd yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) a gallant ddarparu lleoliadau ar gyfer prosiectau addysgol, treialon ymchwil a rheoli. Mae angen caniatâd i gael mynediad i rai ohonynt. Dynodir Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol ers 1954 hyd heddiw ac maent yn parhau.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NNR)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-nrw:NRW_NNR)