Gwlyptiroedd Ramsar o bwysigrwydd rhyngwladol

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae'r set ddata gofodol hon yn crynhoi ffiniau digidol safleoedd Ramsar yng Nghymru. Wrth gadarnhau'r Confensiwn yn 1976, ymrwymodd llywodraeth y DU i hyrwyddo cadwraeth safleoedd gwlyptir o bwysigrwydd rhyngwladol o fewn ei thiriogaethau. Mae gwlyptiroedd yn hanfodol ar gyfer llawer o fathau o adar yn enwedig adar dŵr, ac mae gan Gymru rai o’r prif safleoedd sy'n hanfodol i oroesiad llawer o blanhigion ac anifeiliaid y gwlypdir. Gall safle gwlyptir fod yn ardal o gors, ffen, mawndir neu ddŵr agored; naturiol neu artiffisial; barhaol neu dros dro; gyda dŵr ffres, lled hallt neu hallt. Gall hefyd gynnwys ardaloedd o fôr bas. Mae pob safle Ramsar hefyd yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA). Nodir Gwlyptiroedd o Bwysigrwydd Rhyngwladol gan Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC), mewn cydweithrediad â Chyd-bwyllgor Cadwraeth Natur y DU, ac fe’u dynodir gan  Brif Weinidog Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae ardaloedd Ramsar wedi’u dynodi dros nifer o flynyddoedd, o 1976 hyd heddiw ac maent yn parhau.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_RAMSAR)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-nrw:NRW_RAMSAR)