Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arennig

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae'r set ddata gofodol hon yn crynhoi ffiniau Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) yng Nghymru. Mae SoDdGA yn cwmpasu ystod eang o gynefinoedd o ffeniau bychain, corsydd a dolydd hyd lannau afonydd i dwyni tywod, coetiroedd ac ardaloedd helaeth o ucheldir. Mae'r rhan fwyaf mewn perchnogaeth breifat, er bod rhai yn eiddo i ac yn cael eu rheoli gan  ymddiriedolaethau bywyd gwyllt lleol neu gyrff cadwraeth gwirfoddol eraill. Mae dynodiad SoDdGA dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 wedi ei ddiwygio gan Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2001, a gyflwynodd nifer o newidiadau i’r ffordd  y mae SoDdGA yn cael eu dynodi, eu rheoli a’u gwarchod.  Er mwyn sicrhau bod rheolaeth hirdymor yr ardaloedd hyn yn gyson a ffafriol mae CNC, ar y cyd â thirfeddianwyr, wedi paratoi cynlluniau rheoli ar gyfer pob SoDdGA yng Nghymru. Mae'n ofynnol i awdurdodau cynllunio lleol ymgynghori â CNC cyn caniatáu i unrhyw ddatblygiad fynd yn ei flaen a allai effeithio ar SoDdGA. Mae'n rhaid i gwmnïau dŵr, nwy a thrydan hefyd wneud yr un fath. Mae SoDdGA wedi cael eu dynodi dros nifer o flynyddoedd, o 1949 hyd heddiw, ac maent yn parhau.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SSSI)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SSSI)