Pob achos sydd wedi'u cadarnhau

Llywodraeth Cymru

Mae Grŵp Cyflawni’r Flaenoriaeth i Atal yr Erlid ar Adar Ysglyfaethus yng Nghymru a Lloegr (Raptor PPDG) yn gwethio'n frwd i leihau'r erlid anghyfreithlon ar adar ysglyfaethus (gan gynnwys tylluanod) ac yn cytuno bod cynhyrchu mapiau sy'n dangos lleoliad achosion sydd wedi'u cadarnhau yn ffordd ddefnyddiol o gyflwyno gwybodaeth.  Mae'r data am wenwyno anghyfreithlon â phlaladdwyr yn seiliedig ar waith dadansoddi cemegol a dehongliad o gamddefnydd gan labordy dadansoddi.  Daw'r data am saethu a thrapio oddi wrth yr heddlu ar ôl barnu bod yr aderyn wedi'i saethu neu ei drapio a bod tystiolaeth fel barn filfeddygol broffesiynol, pelydr x neu ddadansoddiad fforensig arall yn cefnogi hynny.  Cyhoeddir y data bob blwyddyn mewn setiau treigl o 5 mlynedd. 

                                                                                                                                                                                                                                                  Mae'r wybodaeth naill ai wedi'i darparu gan y PPDG Adar Ysglyfaethus a'i aelodau neu'n seiliedig ar ei ddata. © Uned Troseddau Bywyd Gwyllt Genedlaethol, wedi'i hatgynhyrchu gyda chaniatâd yr Uned Troseddau Bywyd Gwyllt Genedlaethol; Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB), Holl Heddluoedd y DU; Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch; Llywodraeth Cymru, Y Gyfarwyddiaeth Rheoliadau Cemegolion (CRD); Asiantaeth Ymchwil Bwyd a'r Amgylchedd (Fera); Y Gymdeithas Frenhinol er Atal Creulondeb i Anifeiliaid (RSPCA); Gweithwyr y Grwp Astudio Adar Ysglyfaethus; Cynllun Monitro Adar Ysglyfaethus (PBMS); Cymdeithas Swolegol Llundain (ZSL); a milfeddygfeydd, canolfannau achub ac adsefydlwyr anifeiliaid yn y DU.


Dangos Rhaglen
Diweddariad diwethaf
29 Awst 2018