Tirweddau Cofrestredig o Ddiddordeb Eithriadol ac Arbennig yng Nghymru

Cadw

Cafodd tirweddau Cymru eu ffurfio gan brosesau naturiol a'u llunio gan weithgarwch dynol. Mae'r gweithgarwch dynol hwn yn amrywio o gyfnodau cynhanesyddol hyd at yr oes fodern. Er mwyn cydnabod gwerth tirweddau hanesyddol a chodi ymwybyddiaeth o'u pwysigrwydd mae Cadw, mewn partneriaeth â Chyngor Cefn Gwlad Cymru (Cyfoeth Naturiol Cymru bellach) a'r Cyngor Rhyngwladol ar Henebion a Safleoedd (ICOMOS UK), wedi llunio Cofrestr anstatudol o 58 o dirweddau o ddiddordeb hanesyddol eithriadol neu arbennig yng Nghymru.

Cofrestr anstatudol, gynghorol yw'r Gofrestr o Dirweddau Hanesyddol. Ei phrif nod yw darparu gwybodaeth am yr ardaloedd tirwedd hanesyddol pwysicaf a mwyaf arwyddocaol yng Nghymru, a chodi ymwybyddiaeth ohonynt, er mwyn helpu i'w diogelu a'u gwarchod. Y bwriad yw y bydd y wybodaeth hon yn helpu perchenogion, y Llywodraeth, cyrff statudol, Awdurdodau Lleol, datblygwyr ac unrhyw un sy'n rheoli ac yn diogelu tir i wneud penderfyniadau hyddysg ynghylch ardaloedd ar y Gofrestr. Mae Polisi Cynllunio Cymru yn nodi'r egwyddorion cyffredinol ar gyfer defnyddio'r Gofrestr yn y broses gynllunio, gan ddatgan y dylai awdurdodau cynllunio lleol ystyried gwybodaeth am dirweddau hanesyddol sydd wedi'i chynnwys yn y Gofrestr wrth baratoi Cynlluniau Datblygu Lleol, ac wrth ystyried goblygiadau datblygiadau o faint a fyddai'n cael mwy nag effaith leol ar ardal sydd ar y Gofrestr.

Ni fu angen diweddaru'r set ddata sydd ar gael ar Lle ers cyhoeddi'r Cofrestri gwreiddiol yn 1998 a 2001.

Cafodd yr ardaloedd â Nodweddion Tirwedd Hanesyddol eu digideiddio yn seiliedig ar y darluniau copi caled gwreiddiol o'r Cofrestri a luniwyd yn 1998 a 2001. Dylid bod yn ofalus wrth ddefnyddio'r data hyn (gweled metadata).


Diweddariad diwethaf
20 July 2014


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:Cadw_HistoricLandscapes)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:Cadw_HistoricLandscapes)