Risg Lifogydd o Ddŵr Wyneb

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae’r mapiau llifogydd o ddŵr wyneb yn rhoi syniad o’r ardaloedd cyffredinol sy’n debygol o fod mewn perygl o lifogydd dŵr wyneb. Mae hyn yn cynnwys llifogydd sy’n cael ei achosi gan ‘dŵr ffo’ o ddŵr glaw (gan gynnwys eira a dyddodiad eraill) sydd:  

(a) ar wyneb y ddaear (pa un a yw’n symud neu beidio), a (b) heb lifo fewn i gwrs dŵr, system draenio neu garthffos gyhoeddus.

Mae’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb yn dewis sianeli draenio naturiol, afonydd, ardaloedd isel ar y gorlifdiroedd, a llwybrau llif rhwng adeiladau. Nid yw’n dangos llifogydd achoswyd gan lawiad lleol. Nid yw’n dangos llifogydd sy’n digwydd oherwydd cyrsiau dŵr, systemau draenio neu garthffosydd cyhoeddus sy’n gorlifo oherwydd digwyddiadau o lawiad neu lif afon, yr ardal eang. Fe gynhaliwyd model cenedlaethol ar gyfer digwyddiadau glawiad blynyddol 1 mewn 30, 1mewn 100 a 1 mewn 1000. Ymgynghorwyd ag Awdurdodau Llifogydd Lleol arweiniol a lle mae allbynnau model a gynhaliwyd yn lleol ar gael, eu hymgorffori fewn i’r mapiau.  

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Chronfa Ddata Hawl. Cedwir pob hawl. Rhai nodweddion o'r wybodaeth hon yn seiliedig ar ddata gofodol digidol a drwyddedwyd oddi wrth y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg © NERC (CEH). Defra, y Swyddfa Dywydd ac Asiantaeth Afonydd DARD © Hawlfraint y Goron. © Prifysgol Cranfield. © James Sefydliad Hutton. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans © Hawlfraint y Goron a hawl cronfa ddata 2015. Tir a Gwasanaethau Eiddo © Hawlfraint y Goron a hawl cronfa ddata.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Llifogydd Data gofodol

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Fformat Download Link
Amrywiol / arall https://naturalresourceswales.sharefile.eu/d-s03fb69a50aa45cd9