Cynllun Rheoli Traethlin 2

Cyfoeth Naturiol Cymru

Asesiad mawr o'r risgiau sy'n gysylltiedig â phrosesau arfordirol yw'r Cynllun Rheoli Traethlin, ac mae'n helpu i leihau'r risgiau hyn i bobl a’r amgylchedd datblygedig, hanesyddol a naturiol. Mae prosesau arfordirol yn cynnwys patrymau'r llanw, uchder tonnau, cyfeiriad tonnau, a'r ffordd mae'r traeth a deunyddiau ar wely'r môr yn symud. Mae'r Cynllun Rheoli Traethlin yn gosod cyfeiriad y polisi strategol ar gyfer rheoli arfordiroedd ac yn nodi'r dulliau mwyaf cynaliadwy o reoli'r risgiau i'r arfordir yn y tymor byr (Cyfnod 1: 0–20 blwyddyn), y tymor canolig (Cyfnod 2: 20–50 o flynyddoedd) ac yn yr hirdymor (Cyfnod 3: 50–100 o flynyddoedd). Nodir cyfres o bolisïau dewisol, a chaiff y rhain eu dosrannu i 'unedau polisi' ar gyfer pob cyfnod o'r Cynllun Rheoli Traethlin. 'Uned polisi' yw hyd o arfordir y mae polisi rheoli traethlin ar wahân yn berthnasol iddo. Diffinnir unedau polisi yn ôl ardaloedd arfordirol sydd â nodweddion tebyg o ran prosesau arfordirol ac asedau mewn perygl ac y gellir eu rheoli'n effeithlon. Mae pedwar opsiwn polisi ar gael ar gyfer Cynlluniau Rheoli Traethlin:
– Cynnal y llinell: uchelgais i adeiladu neu i gynnal amddiffynfeydd artiffisial fel bod llinell y draethlin yn cael ei chynnal. Gall hyn gynnwys cynnal neu newid safon yr amddiffyniad.
– Symud y llinell: drwy adeiladu amddiffynfeydd newydd ar yr ochr o'r amddiffynfeydd gwreiddiol sy'n wynebu’r môr. Ni ddefnyddir hwn yn aml, ac mae'n gyfyngedig i unedau polisi lle ystyrir adfer darn sylweddol o dir. Nid oes unrhyw unedau polisi yng Nghymru wedi cael yr opsiwn symud y llinell.
– Adlinio a reolir: drwy ganiatáu i'r draethlin symud yn ôl ac ymlaen yn naturiol, ond yn rheoli'r broses er mwyn ei chyfeirio mewn mannau penodol.
– Dim ymyrraeth weithredol: pan nad oes unrhyw gynllun i fuddsoddi mewn amddiffynfeydd na gweithrediadau arfordirol, pa un a oes amddiffynfa artiffisial wedi bodoli yn y gorffennol ai peidio.

Gall y dull rheoli arfordirol ar gyfer adran benodol o arfordir newid o'r sefyllfa bresennol pan na fydd polisi o bosibl yn ymarferol mwyach nac yn dderbyniol ar ôl 100 o flynyddoedd. Felly, gall cyfuniad o bolisïau gael eu cynnig dros oes y Cynllun Rheoli Traethlin.

Mae'r set ddata yn nodi pa Gynlluniau Rheoli Traethlin o'r ail genhedlaeth sy'n berthnasol i ran benodol o arfordir Cymru a'r polisïau a ddosrannwyd i unedau polisi sy'n ymwneud â'r ardal benodol honno. Haen aml-linell o ddata gofodol yw'r set ddata hon, sydd ar gyfer arfordir Cymru yn unig.

RHYBUDD GWYBODAETH: Dylai defnyddwyr gyfeirio at ddogfennau SMP2 ar gyfer y polisïau diffiniol, os nodir unrhyw wallau yn dilyn cyhoeddi'r haen ddata olygedig hon fis Ionawr 2019, cysylltwch ag opendata@naturalresourceswales.gov.uk

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. 


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Llifogydd Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SHORELINE_MANAGEMENT_PLAN_2)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-nrw:NRW_SHORELINE_MANAGEMENT_PLAN_2)