Cynllun Rheoli Traethlin ac Erydu Arfordirol

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae'r setiau data'n dangos y sail arfordirol ofodol, sydd wedi'i rhannu'n 'diroedd blaen'. Diffinnir y rhain fel hydoedd o arfordir sydd â nodweddion cyson yn seiliedig ar nodweddion ymddygiad clogwyni a nodweddion amddiffynfeydd. Fe'i bwriedir fel set o ddata sylfaenol yn dangos meintiau erydu a chyfraddau ar gyfer tri chyfnod:

  • Tymor Byr (0 – 20 mlynedd);
  • Tymor Canolig (20 – 50 mlynedd); a
  • Tymor Hir (50 – 100 mlynedd).

Mae'r math o amddiffynfa a pholisi Cynllun Rheoli Traethlin ar gyfer pob un o'r tri cyfnod a ddisgrifir uchod yn gynwysedig. Lle y defnyddir y data hyn, mae'n rhaid trosglwyddo'r rhybuddion gwybodaeth canlynol gyda'r data.

Bwriad y data a gwybodaeth gysylltiedig yw canllawiau – ni all ddarparu manylion am adeiladau unigol. Mae'r wybodaeth hon yn ystyried y risg mwyaf ar yr arfordir, er bod prosesau llifogi a phrosesau erydu'n aml wedi'u cysylltu, ac nid yw data am erydiad nodweddion blaenau traethau, yn gyffredinol, yn gynwysedig.

Mae'r data'n disgrifio amcangyfrifon uchaf ac isaf risg erydiad mewn lleoliad penodol, o fewn lle y mae lleoliad gwirioneddol y tir yn ddisgwyliedig i fod. Nid yw'r data'n amcangyfrif lleoliad penodol traethlin y dyfodol. Nid yw manylion ardaloedd daearegol cymhleth, a adwaenir fel "clogwyni cymhleth", yn gyffredinol yn cael eu cynnwys o fewn y set ddata oherwydd ansicrwydd cynhenid sy'n gysylltiedig â darogan amseru a maint yr erydiad yn y lleoliadau hyn.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_COASTAL_EROSION)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_COASTAL_EROSION)