Nodyn Cyngor Technegol 8: Cynllunio ar gyfer Ynni Adnewyddadwy – Meysydd Chwilio Strategol

Llywodraeth Cymru

Dyma set ddata o’r Ardaloedd Chwilio Strategol a bennir yn Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 8: Cynllunio ar gyfer Ynni Adnewyddadwy.

Mae’r Ardaloedd Chwilio Strategol yn ardaloedd yng Nghymru a bennir yn TAN 8 fel lleoliadau priodol ar gyfer datblygu ffermydd gwynt ar raddfa fawr. Caiff nodweddion manwl yr Ardaloedd Chwilio Strategol a’r fethodoleg a ddefnyddiwyd ar gyfer eu diffinio eu hamlinellu yn TAN 8 a’i Atodiadau. I gael rhagor o wybodaeth am bolisi cynllunio cenedlaethol ar gyfer ynni adnewyddadwy ac ynni carbon isel, gweler Polisi Cynllunio Cymru.

Noder mai mapiau yw’r rhain o’r Ardaloedd Chwilio Strategol gwreiddiol a gynhwyswyd yn TAN 8. Mae ganddynt ffiniau dangosol a allai gael eu haddasu gan Awdurdodau Cynllunio Lleol.Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:tan8_indicative)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:tan8_indicative)