Mae safleoedd dynodedig yng Nghymru yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA), Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig (AGA), Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA) a safleoedd Ramsar. Caiff y safleoedd hyn eu rhannu’n unedau rheoli. Mae’r set ddata hon yn cynnwys ffiniau’r unedau hyn, ynghyd â gwybodaeth am y math o ddynodiad, enw’r uned, arwynebedd, cyfeirnod grid cenedlaethol a hen ranbarthau Cyngor Cefn Gwlad Cymru (CCGC). Dechreuodd y gwaith digido yn 2007, ac mae’n dal i ddigwydd pan gaiff safleoedd newydd eu creu neu eu haddasu. Pwrpas yr unedau rheoli hyn yw cael cynllun cydlynol fel y gellir rheoli safleoedd mewn modd ymarferol er mwyn gwneud yn siŵr fod gwaith yn cael ei wneud i sicrhau bod y safleoedd a’u nodweddion cyfatebol mewn cyflwr ffafriol, yn unol â gofynion y safleoedd gwarchodedig.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_UNITIZATION)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_UNITIZATION)