Cyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (WFD) Cyrff Dŵr Arfordirol Cylch 2

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae WFD Cyrff Dŵr Arfordirol Cylch 2 yn set ddata gofodol sy'n crynhoi priodoleddau sydd wedi’u casglu fel y diffiniwyd ar gyfer gweithredu’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (WFD). Mae WFD Cyrff Dŵr Arfordirol Cylch 1af yn diffinio Cyrff Dŵr Arfordirol ar gyfer gweithredu’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (WFD). Mae Erthygl 2, cymal 7 y WFD yn diffinio cyrff dŵr arfordirol fel 'dŵr wyneb ar ochr y tir o linell sydd â phob pwynt ar bellter o un filltir fôr ar ochr y môr o'r pwynt agosaf ar y llinell sylfaen o ble mae maint y dyfroedd tiriogaethol yn cael ei fesur, gan ymestyn, pan fo hynny'n briodol, hyd at ffin allanol y dyfroedd trawsnewidiol '. Caiff dyfroedd arfordirol eu diffinio gan ddyfroedd tiriogaethol 1 filltir forol o'r Penllanw Cymedrig, a'r arfordir a gymerwyd yn uniongyrchol o OS 1: 50K MeridianTM 2. Diffiniwyd y newid rhwng dyfroedd arfordirol ac aberol fel cyrff dŵr trosiannol. Gan fod cyrff dŵr yn cael eu priodoli gyda dynodwr unigryw (EA_WB_ID) gellir cysylltu’r set ddata hon yn uniongyrchol â ffynonellau data eraill y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr megis nodweddion ffisegol, risg, dosbarthiad a'r amcanion arfaethedig.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Dŵr Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_WFD_COASTAL_C2)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_WFD_COASTAL_C2)