Cyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (WFD) Cyrff Dŵr Trosiannol Cylch 2

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae WFD Cyrff Dŵr (Aberol) Trosiannol yn set ddata gofodol sy’n cynnwys priodoleddau sydd wedi’u casglu fel y diffiniwyd ar gyfer gweithredu’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (WFD).  Mae Erthygl 2, cymal 6 y WFD yn eu diffinio fel ‘…cyrff dŵr wyneb yng nghyffiniau aberoedd afonydd sy’n rhannol halwynog eu natur gan eu bod yn agos i ddyfroedd arfordirol, ond eu bod dan ddylanwad sylweddol llifoedd dŵr croyw’.  Caiff dyfroedd trosiannol eu diffinio gan ffiniau Penllanw Cymedrig, a gymerwyd yn uniongyrchol o OS 1:50K MeridianTM 2, a ffiniau aberol a ddiffiniwyd i’r Gyfarwyddeb Trin Dŵr Gwastraff Trefol (UWWTD).

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Dŵr Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_WFD_TRANSITIONAL_C2)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_WFD_TRANSITIONAL_C2)