Cyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (WFD) Cyrff Dŵr Llyn Cylch 2

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae WFD Cyrff Dŵr Llyn yn set ddata gofodol sy'n crynhoi priodoleddau WFD a gasglwyd fel y diffiniwyd ar gyfer gweithredu’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (WFD). Mae Erthygl 2, cymal 5 y WFD yn diffinio cyrff dŵr llyn fel 'corff o ddŵr wyneb llonydd mewndirol’. Gellir cysylltu data ar nodweddion ffisegol, risg, dosbarthiad ac amcanion arfaethedig i’r cyrff dŵr gyda’u dynodwyr unigryw.  Mae llynnoedd artiffisial a llynnoedd wedi’u haddasu’n cael eu cynnwys yn y set ddata: fodd bynnag, yn gyffredinol, dim ond llynnoedd dros > 50 hectar a aseswyd dan y WFD heblaw am lynnoedd mewn ardaloedd gwarchodedig, lle defnyddiwyd trothwy o 5.0ha. Nid yw llynnoedd llai na’r trothwy hwn yn cael eu cynnwys oni bai bod ganddynt ddyraniad SoDdGA. Mae gan bob corff dŵr ddynodwr unigryw ‘EA_WB_ID’ sy’n galluogi’i gysylltu â phriodoleddau WFD.  Mae’r data’n berthnasol i Gylch 2 o’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Dŵr Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_WFD_LAKES_C2)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_WFD_LAKES_C2)