Cyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (WFD) Cyrff Dŵr Afon Cylch 2

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae’r set ddata gofodol hon yn nodi'r cyrff dŵr afon a reolir dan y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr ac unrhyw raglenni cysylltiedig. Mae WFD Cyrff Dŵr Afon Cylch 2 yn is-set a echdynnwyd o Rwydwaith Afonydd Manwl (RhAM) CNC.

Defnyddiwyd setiau data eraill ynghyd â gwybodaeth leol helaeth staff Cyfoeth Naturiol Cymru i ychwanegu at y geometreg graidd i gynnwys manylion a phriodoliad gofodol critigol, megis cyfeiriad llif a llwybr, nad yw ar gael o fapiau OS ac i wirio cywirdeb y llinell ganol. Mae rhannau o'r DRN sy’n perthyn i gorff dŵr penodol wedi’u huno fel bod corff dŵr a ddiffiniwyd yn un cofnod yn y set ddata (yn hytrach na bod mewn cannoedd o gofnodion o fewn y RhAM). Mae priodoleddau RhAM yn darfod ar y pwynt yma ac mae priodoliad penodol i’r corff dŵr wedi’i ychwanegu.  Felly, mae’r geometreg ar gyfer y cyrff dŵr wedi’i gymryd o’r RhAM, ond mae’r priodoliad a nifer y cofnodion yn wahanol iawn.  Nid yw pob adran o’r RhAM yn perthyn i gyrff dŵr diffiniedig ac mae set ddata afonydd terfynol y RhAM yn cynrychioli <20% o'r DRN ar-lein. Mae’r set ddata hefyd yn cynnwys setiau data camlesi a throsglwyddo dŵr wyneb a gofnodwyd fel setiau data ar wahân yn y gorffennol.

Rhybudd Gwybodaeth

Gwelwyd canlyniadau anrheolaidd mewn mannau samplu dŵr croyw trwy Gymru ar gyfer orthoffosffad rhwng Ionawr 2014 a Rhagfyr 2016. Defnyddiwyd y data hwn fel rhan o’r set ddata 3 blynedd a gyfarwyddodd ddosbarthiad WFD 2015 ac a effeithiodd ar ganlyniadau’r ymarfer hwnnw.

Darllenwch y Dogfennau Ategol am ragor o wybodaeth.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Dŵr Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_WFD_RIVERS_C2)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-nrw:NRW_WFD_RIVERS_C2)

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Fformat Download Link
Amrywiol / arall https://naturalresourceswales.sharefile.eu/d-s526c2876be64ccea