Cyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (WFD) Cyrff Dŵr Trosiannol Cylch 1

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr Cyrff Dŵr (aberol) Trosiannol yn set ddata gofodol sy'n cynnwys priodoleddau a gasglwyd fel y diffiniwyd ar gyfer gweithredu’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (WFD). Mae Erthygl 2, cymal 6 y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr yn eu diffinio fel '... cyrff o dŵr wyneb yng nghyffiniau aberoedd afonydd sy'n rhannol hallt o ganlyniad i'w hagosrwydd i ddyfroedd arfordirol ond sydd hefyd dan ddylanwad sylweddol dŵr croyw sy’n llifo'. Diffiniwyd cyrff dŵr Trosiannol o ffiniau penllanw cymedrig, a gymerwyd yn uniongyrchol o OS 1: 50K MeridianTM 2, a ffiniau aberol a ddiffiniwyd ar gyfer y Gyfarwyddeb Trin Dŵr Gwastraff Trefol (UWWTD). Gan fod cyrff dŵr yn cael eu priodoli â dynodwr unigryw (EA_WB_ID) gellir cysylltu'r set ddata hon yn uniongyrchol â ffynonellau data eraill y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr megis nodweddion ffisegol, risg, dosbarthiad ac amcanion arfaethedig. Mae'r data hwn yn berthnasol i Gylch 1 y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Dŵr Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_WFD_TRANSITIONAL)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_WFD_TRANSITIONAL)