Cyrff dŵr daear Cylch 1 y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae cyrff dŵr daear Cylch 1 y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr yn set ddata ofodol (polygon) sy'n cynnwys nodweddion sydd wedi cael eu coladu fel y diffiniwyd ar gyfer gweithredu'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr. Mae Erthygl 2, Cymal 2 y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr yn eu diffinio fel 'yr holl ddŵr sy'n is na wyneb y tir yn y parth trwytho ac mewn cyswllt uniongyrchol â'r tir neu isbridd'. At ddibenion hysbysu o dan y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr, mae corff dŵr daear yn cynrychioli corff penodol o lif dŵr daear gydag uned llifo gydlynol, gan gynnwys ardaloedd adlwytho a rhyddhau, gydag ond ychydig o lif ar draws y terfynau. Mae'r rhain yn adlewyrchu nodweddion hydrodaearyddol sy'n ystyried gwybodaeth am nodweddion llif a chamau, adlwytho, a pha mor agored ydynt i lygredd. Mae hyn wedi cael ei gynnal trwy ddiffinio dyfrhaenau o ran teipiau gwahanol a'u rhannu’n unedau dalgylch ar raddfa Strategaethau Rheoli Tynnu Dŵr Dalgylch. Gan fod cyrff dŵr wedi'u penodi gyda rhif adnabod unigryw (EA_WB_ID), mae'r set ddata hon yn gallu cael ei chysylltu'n uniongyrchol â ffynnonnellau data eraill y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr megis nodweddion corfforol, risg, dosbarthiad ac amcanion arfaethedig.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Wedi deillio’n rhannol o ddata digidol ar raddfa 1:50,000 ac 1:250,000 dan ganiatâd Arolwg Daearegol Prydain. © NERC.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Amgylchedd Data gofodol

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Fformat Download Link
Shapefile https://naturalresourceswales.sharefile.eu/d-s8252dff61254a179