Catalog

34 Canlyniadau


 • Roedd y dosbarthiad Amcanion Ansawdd Afon (RQO) yn cael ei ddefnyddio i gynllunio gwelliannau mewn ansawdd dŵr tan 2006 pan orffennodd y cynllun.   Roedd RQOau yn cael eu rhoi i afonydd mawr (yn ddibynnol ar lif yr afon). Roedd samplau cemegol yn cael eu cymryd 12 gwaith y flwyddyn. Byddai unrhyw fethiannau yn ansawdd yr afon, eu rhesymau a'r gweithrediadau i'w rhoi ar waith, yn cael eu

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Dŵr
 • Yr Archif Genedlaethol Llif Afon yw canolbwynt y DU ar gyfer data llif afon a phrif archif llifau dyddiol a briglifoedd ar gyfer y Deyrnas Unedig. Mae'r archif yn cynnwys data dyddiol, misol a briglif o dros 1,500 o orsafoedd mesur ledled y DU. Mae'r Archif Genedlaethol Llif Afon yn meddu ar ystod eang o wybodaeth hydrolegol i helpu i ddeall a dehongli llifau afon mesuredig. Yn ogystal â

  ...Mwy
 • Mae data tymheredd dŵr yn cael ei gasglu a'i storio gan Cyfoeth Naturiol Cymru am wahanol resymau ac mewn gwahanol leoliadau. Gall cyfresi amser o dymheredd arwyneb dŵr ddangos newid hinsawdd ac ymatebion ecolegol cysylltiol. Crëwyd archif yn 2007 fel rhan o brosiect ymchwil, ac mae'n goladiad unigryw rhwng data tymheredd Cyfoeth Naturiol Cymru ac Asiantaethau'r Amgylchedd o fwy na 30,000

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Dŵr
 • Mae Ardaloedd Basn Afon y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr ar gyfer Cylch 1 yn cynnwys nodweddion sydd wedi cael eu coladu fel y diffiniwyd ar gyfer gweithredu'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr. Mae erthygl 2, cymal 2 y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr yn eu diffinio'n 'ardal o dir a môr, sy'n cynnwys un neu fwy o fasnau afon cyfagos ynghyd â'r dyfroedd tir ac arfordirol cysylltiedig'. Mae'r set ddata

  ...Mwy
 • Dengys y set ddata gofodol hon faint o ardaloedd sensitif (dyfroedd ymdrochi) y Gyfarwyddeb Trin Dŵr Gwastraff Trefol (UWWTD) yng Nghymru. Mae'r UWWTD (91/271 / EEC) yn rheoleiddio casglu a thrin dŵr gwastraff o gartrefi ac o ddiwydiant. Yn y DU, mae'r gyfarwyddeb yn cael ei gweithredu drwy reoliadau Trin Dŵr Gwastraff Trefol 1994. O dan y rheoliadau hyn, dylai cyrff o ddŵr lle mae angen

  ...Mwy
 • Mae'r set ddata hon yn crynhoi polygonau sy'n gysylltiedig â phob safle a nodwyd o dan y Gyfarwyddeb Dŵr Ymdrochi (76/160 / EEC); fodd bynnag, nid oes gan y polygonau hyn unrhyw statws ffurfiol dan y Gyfarwyddeb Dŵr Ymdrochi. Lle bo safle’n cyfateb i Ardal Sensitif o dan y Gyfarwyddeb Trin Dŵr Gwastraff Trefol (UWWTD) yng Nghymru a Lloegr, mae polygon yn cael ei ddarparu ar gyfer yr

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Dŵr
 • Mae'r set ddata hon yn cynnwys data asesiad risg a gynhyrchwyd i gefnogi cynlluniau rheoli basn afon Cylch 2. Mae'n cynnwys gwybodaeth am

  – Gyrff dŵr llynnoedd

  – Cyrff dŵr afonydd

  – Cyrff dŵr trawsnewidiol (aberoedd)

  – Cyrff dŵr daear

  – Cyrff dŵr arfordirol

  y dyfernir eu bod mewn perygl o fethu amcanion y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr neu eu bod mewn perygl o

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Dŵr
 • The Canal & River Trust is here so you have a place to escape. A place where you can step off the pavement, onto the towpath and breathe. We are a charity, and we are entrusted to care for 2,000 miles of waterways in England and Wales.

  The Trust’s Open Data site provides access to some of our core data and maps. Please note some data is subject to INSPIRE end user licence.

  I'w weld dan
  Gwefan Amgylchedd Dŵr
 • Mae'r set ddata hon yn cynnwys manylion cronfeydd dŵr uwch mawr. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn casglu a chynnal data ar bob cronfa ddŵr ddynodedig neu bob cronfa ddŵr sy'n gallu dal dros 25,000 metr ciwbig o ddŵr uwchben lefel naturiol unrhyw ran o'r tir sy'n ffinio arni, sy'n cael ei diffinio fel 'cronfa ddŵr uwch mawr' dan Ddeddf Cronfeydd Dŵr 1975. Mae dau fath o gronfeydd dŵr yn cael eu

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd Dŵr
 • Mae Cyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (WFD) Ardaloedd Basn Afon (ABA) yn set ddata gofodol sy'n crynhoi priodoleddau a gasglwyd fel y diffiniwyd ar gyfer gweithredu’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (WFD). Mae Erthygl 2, cymal 2 o'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr yn eu diffinio fel '... yr ardal o dir a môr sy'n cynnwys un neu fwy o fasnau afonydd cyfagos ynghyd â'u dyfroedd daear cysylltiedig

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Dŵr
 • Mae’r set ddata gofodol hon yn nodi'r cyrff dŵr afon a reolir dan y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr ac unrhyw raglenni cysylltiedig. Mae WFD Cyrff Dŵr Afon Cylch 2 yn is-set a echdynnwyd o Rwydwaith Afonydd Manwl (RhAM) CNC.

  Defnyddiwyd setiau data eraill ynghyd â gwybodaeth leol helaeth staff Cyfoeth Naturiol Cymru i ychwanegu at y geometreg graidd i gynnwys manylion a phriodoliad gofodol

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Dŵr
 • Mae WFD Cyrff Dŵr Arfordirol yn set ddata gofodol sy'n crynhoi priodoleddau sydd wedi’u casglu fel y diffiniwyd ar gyfer gweithredu’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (WFD). Mae WFD Cyrff Dŵr Arfordirol Cylch 1af yn diffinio Cyrff Dŵr Arfordirol ar gyfer gweithredu’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (WFD). Mae Erthygl 2, cymal 7 y WFD yn diffinio cyrff dŵr arfordirol fel 'dŵr wyneb ar ochr

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Dŵr
 • Mae WFD Cyrff Dŵr Arfordirol Cylch 2 yn set ddata gofodol sy'n crynhoi priodoleddau sydd wedi’u casglu fel y diffiniwyd ar gyfer gweithredu’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (WFD). Mae WFD Cyrff Dŵr Arfordirol Cylch 1af yn diffinio Cyrff Dŵr Arfordirol ar gyfer gweithredu’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (WFD). Mae Erthygl 2, cymal 7 y WFD yn diffinio cyrff dŵr arfordirol fel 'dŵr wyneb

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Dŵr
 • Mae WFD Cyrff Dŵr Llyn yn set ddata gofodol sy'n crynhoi priodoleddau WFD sydd wedi’u casglu fel y diffiniwyd ar gyfer gweithredu’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (WFD). Mae Erthygl 2, cymal 5 y WFD yn diffinio cyrff dŵr llyn fel 'corff o ddŵr wyneb llonydd mewndirol’. Gellir cysylltu data ar nodweddion ffisegol, risg, dosbarthiad ac amcanion arfaethedig i’r cyrff dŵr

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Dŵr
 • Mae WFD Cyrff Dŵr Llyn yn set ddata gofodol sy'n crynhoi priodoleddau WFD a gasglwyd fel y diffiniwyd ar gyfer gweithredu’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (WFD). Mae Erthygl 2, cymal 5 y WFD yn diffinio cyrff dŵr llyn fel 'corff o ddŵr wyneb llonydd mewndirol’. Gellir cysylltu data ar nodweddion ffisegol, risg, dosbarthiad ac amcanion arfaethedig i’r cyrff dŵr gyda’u dynodwyr

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Dŵr
 • Mae’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr Cyrff Dŵr (aberol) Trosiannol yn set ddata gofodol sy'n cynnwys priodoleddau a gasglwyd fel y diffiniwyd ar gyfer gweithredu’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (WFD). Mae Erthygl 2, cymal 6 y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr yn eu diffinio fel '... cyrff o dŵr wyneb yng nghyffiniau aberoedd afonydd sy'n rhannol hallt o ganlyniad i'w hagosrwydd i ddyfroedd

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Dŵr
 • Mae WFD Cyrff Dŵr (Aberol) Trosiannol yn set ddata gofodol sy’n cynnwys priodoleddau sydd wedi’u casglu fel y diffiniwyd ar gyfer gweithredu’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (WFD).  Mae Erthygl 2, cymal 6 y WFD yn eu diffinio fel ‘…cyrff dŵr wyneb yng nghyffiniau aberoedd afonydd sy’n rhannol halwynog eu natur gan eu bod yn agos i ddyfroedd arfordirol, ond eu

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Dŵr
 • Mae'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (WFD) Dalgylchoedd Cyrff Dŵr Afon Cylch 2 yn set ddata gofodol sy'n crynhoi priodoleddau a gasglwyd fel y diffiniwyd ar gyfer gweithredu’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (WFD).  Diffinnir Dalgylchoedd fel ardal o dir lle mae’r holl ddŵr wyneb yn llifo oddi arni trwy gyfres o nentydd, afonydd ac, o bosibl, llynnoedd i bwynt penodol yn y cwrs dŵr megis

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Dŵr
 • Mae dalgylchoedd gweithredol yn ffordd o grwpio Cyrff dŵr y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (WFD) ynghyd at ddibenion gwerthusiad economaidd. Mae pob corff dŵr wedi’i osod mewn dalgylch Gweithredol. Nid ydynt bob amser yn ddalgylchoedd hydrolegol cywir gan y gall cyrff dŵr afon fod wedi’u grwpio ar sail pwysedd a mesurau yn hytrach na hydroleg.  Gallant hefyd gynnwys dyfroedd

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Dŵr
 • Er mwyn gweithredu canllawiau ar reoli coedwigoedd er mwyn sicrhau niweidio cyn lleied ag sydd phosibl ar ardaloedd sy’n sensitif i asid, clustnodwyd dau gategori o sensitifedd i asid. Mae’r rhain wedi eu diffinio fel ‘yn methu oherwydd asideiddio’.

  Mae ardaloedd dyfrol a glustnodir fel rhai sy’n ‘methu’ ar hyn o bryd wedi eu gwirio o ganlyniad i fonitro

  ...Mwy
 • Mae'r set ddata hon yn haen System Gwybodaeth Ddaearyddol sy'n adnabod y cyrff dŵr camlas a reolir o dan y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr ac unrhyw rhaglenni perthnasol. Mae hyn yn cynnwys camlesi sy'n cael eu hysbysu i Ewrop fel afonydd artiffisial. Mae'r cyrff dŵr hyn yn cael eu cynrychioli gan eu llinell ganol, a gellir eu cysylltu at ddata'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr gan ddefnyddio rhif adnabod

  ...Mwy
 • Set ddata Shapefile aml-linell yw Cyrff Dŵr Afonydd y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr, sydd wedi'i chasglu fel y'i diffiniwyd ar gyfer gweithredu'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr. Diffiniwyd aml-linellau'r afonydd gan ddefnyddio set ddata Hydoedd Afonydd Asesiad Ansawdd Cyffredinol Asiantaeth yr Amgylchedd. Caiff y data hwn ei gopïo'n uniongyrchol o Rwydwaith Afonydd CEH 1:50K, gyda rhai hydoedd

  ...Mwy
 • Mae cyrff dŵr daear Cylch 2 y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (2014-2019) yn set ddata ofodol (polygon) sydd wedi'i chreu ar gyfer gweithredu'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr. Mae Erthygl 2, Cymal 2 y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr yn eu diffinio fel 'yr holl ddŵr sydd o dan wyneb y ddaear yn y parth trwytho ac mewn cyswllt uniongyrchol â'r tir neu'r isbridd'. At ddibenion hysbysu o dan y Gyfarwyddeb

  ...Mwy
 • Set ddata Shapefile polygon yw 'Dalgylchoedd Cyrff Dŵr Afonol y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr' sydd wedi'i chasglu fel y'i diffiniwyd ar gyfer gweithredu'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr. Caiff dalgylchoedd eu diffinio fel darn o dir lle y mae'r holl dŵr ffo arwyneb yn llifo trwy gyfres o nentydd, afonydd ac, o bosibl, llynnoedd i bwynt penodol yn y cwrs dŵr, megis cydlifiad afon. Roedd ffiniau

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Dŵr
 • Mae Dalgylchoedd Gweithredol y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr ar gyfer Cylch 1 yn set ddata ofodol (polygon) sydd wedi'i chasglu fel y diffiniwyd ar gyfer gweithredu'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr. Dalgylchoedd gweithredol yw'r uned ddaearyddol y dylunnir cynlluniau gweithredu ar eu cyfer wrth weithredu'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr. Mae Dalgylchoedd Gweithredol y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr wedi

  ...Mwy
 • Mae data'r Cynllun Hanesyddol Cytûn Monitro Ansawdd Dŵr y Du yn cynnwys ystadegau am gyfres o safleoedd samplu ansawdd dŵr gan gynnwys cymedrau blynyddol, uchafswm ac isafswm gwerthoedd penderfynyddion penodol ar gyfer pob ardal o 1975 ymlaen. Sefydlwyd y Cynllun Monitro Cytûn (HMS) er mwyn darparu archif o ddata ansawdd dŵr ar gyfer y DU. Fe'i defnyddir i ddarparu gwybodaeth ar gyfer

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Dŵr
 • Mae cofnodion data Cynllun Hanesyddol Cytûn Monitro Samplu Ansawdd Dŵr y DU (HMS) yn cynnwys canlyniadau penderfynyddion ar gyfer holl safleoedd cynllun Monitro Cytûn y DU o 1974 tan 2013. Sefydlwyd y Cynllun Monitro Cytûn (HMS) er mwyn darparu archif o ddata ansawdd dŵr ar gyfer y DU. Fe'i defnyddir i ddarparu gwybodaeth ar gyfer rhwymedigaethau rhyngwladol, gan gynnwys

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Dŵr
 • Mae'r set ddata hon yn darparu manylion trwyddedu fel sy'n ofynnol gan Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol. Cedwir gwybodaeth am bob deiliaid trwydded ac mae'n cynnwys yr holl sylweddau a reolir. Daw'r data o Gofrestr Gyhoeddus Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae'r set ddata'n cynnwys tair haen o wybodaeth:

  Haen 1 – Safle a chyffredinol

  Gwybodaeth yn ymwneud â gweithredwr y drwydded, cyfeiriad

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Dŵr
 • Mae’r set ddata hon yn dangos lleoliad Parth Diogelu Dŵr Dyfrdwy. Ardal yw Parth Diogelu Dŵr lle y caiff gweithgareddau arbennig (storio neu ddefnyddio sylweddau a reolir) eu gwahardd neu eu cyfyngu er mwyn lleihau’r perygl o lygru dŵr yfed. Yn ôl Rheoliadau Parth Diogelu Dŵr (Dalgylch Afon Dyfrdwy) (Darpariaethau Gweithdrefnol a Darpariaethau Eraill) 1999, rydych angen

  ...Mwy
 • Mae Parthau Diogelu Tarddiad Dŵr [Unigol] wedi cael eu creu fel ffiniau ar gyfer y cyhoedd lle mae cyrff dŵr daear ar wahân o fewn parthau diogelu tarddiad dŵr wedi cael eu terfynu ar rif parth lle mae ffiniau cyffredin a gorgyffwrdd wedi cael eu tynnu. Mae parthau diogelu tarddiad dŵr yn cael eu diffinio o amgylch safleoedd tynnu dŵr daear yfadwy mawr a chyhoeddus. Diben parthau diogelu

  ...Mwy
 • Set ddata ofodol (aml-linell) graddfa 1:10,000 ydy’r map prif afonydd statudol sy’n diffinio’r cyrsiau dŵr statudol a ddynodir gan Cyfoeth Naturiol Cymru fel prif afonydd. Mae’r data ar gyfer Cymru yn unig. ‘Prif afonydd’ fel arfer ydy nentydd ac afonydd mwy, ond mae rhai ohonyn nhw’n gyrsiau dŵr sylweddol. Maen nhw’n cynnwys adeiladweithiau

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Dŵr
 • Y cynllun Prif Ddangosydd Asesiad Ansawdd Cyffredinol oedd y dangosydd cenedlaethol ar gyfer ansawdd dŵr mewn afonydd a chamlesi. Cafodd ei gynllunio i ddarparu asesiad cywir a chyson o gyflwr ansawdd dŵr a sut mae'n newid dros amser. Roedd yr asesiadau hyn ar gyfer olion biolegol, cemegol a maetholion ac fe'u cynhaliwyd ar gyfer darnau afon ar wahân. Mae hwn bellach yn set ddata statig a

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Dŵr
 • Cytundeb a arwyddwyd gan nifer o wledydd Ewropeaidd (gan gynnwys y Deyrnas Unedig) yw Cynhadledd Gwarchod Amgylchedd Forwrol Gogledd-Ddwyrain yr Iwerydd a elwir yn Gynhadledd OSPAR 1998 ("Oslo Convention 1972 & Paris Convention 1974") er mwyn gwarchod ansawdd Gogledd-Ddwyrain yr Iwerydd. Amcan y Gynhadledd OSPAR yw cymryd pob cam posib i atal a dileu llygredd rhag mynd i mewn i'r môr.

  ...Mwy
 • Trwyddedau a gyflwynir ar gyfer safleoedd cynhyrchu ynni dŵr. Mae CNC yn asesu a thrwyddedu cynlluniau ynni dŵr ar gyfer y dŵr a dynnir ganddynt ac i amddiffyn yr amgylchedd lleol a’r amgylchedd ehangach; gall hyn ofyn am gyflwyno un neu gyfuniad o drwyddedau Tynnu Dŵr, Cronni Dŵr a Throsglwyddo Dŵr yn dibynnu ar y cynllun/safle. Mae'r set ddata hon yn cynnwys manylion y trwyddedau a

  ...Mwy
Tudalen 1 o 1 (34 canlyniadau)