Catalog

28 Canlyniadau


 • Gwybodaeth am lifogydd a rhybuddion amgylcheddol eraill gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

  I'w weld dan
  Gwefan Amgylchedd Llifogydd
 • Dengys y set ddata hon amddiffynfeydd sy’n diogelu rhag llifogydd afon gyda 1 y cant (1 mewn 100) o siawns o ddigwydd bob blwyddyn, neu lifogydd môr gyda 0.5 y cant (1 mewn 200) o siawns o ddigwydd bob blwyddyn, ynghyd â rhai, ond nid pob, amddiffynfa sy'n amddiffyn rhag llifogydd llai. Bydd amddiffynfeydd rhag llifogydd a'r ardaloedd sy’n elwa ohonynt, sydd heb eu dangos

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd
 • Mae Ardaloedd Perygl Llifogydd wedi’u pennu gan Awdurdodau Llifogydd Lleol Arweiniol. Mae’r ardaloedd hyn yn ymwneud â dŵr wyneb yn unig. Nid ydynt yn ymwneud â llifogydd sy’n gysylltiedig â dŵr daear, yr arfordir, methiannau cronfeydd dŵr, y prif gyflenwad neu afonydd. Maent yn seiliedig ar y risg gyfunol i bobl, gwasanaethau hanfodol ac asedau cyhoeddus a

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd
 • Mae set ddata gofodol Ardaloedd Rhybuddion Llifogydd CNC yn ardaloedd daearyddol lle mae CNC yn disgwyl i lifogydd ddigwydd a ble mae CNC yn darparu Gwasanaeth Rhybuddion Llifogydd. Yn gyffredinol, yn yr Ardaloedd Rhybuddion Llifogydd mae eiddo y disgwylir iddynt ddioddef o lifogydd o afonydd neu'r môr. Yn benodol, mae Ardaloedd Rhybuddion Llifogydd yn diffinio lleoliadau o fewn Terfyn y

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd
 • Mae Ardaloedd Rhybuddion Llifogydd yn ardaloedd daearyddol lle mae'n bosibl i lifogydd ddigwydd o afonydd neu'r môr. Gall un Ardal Rybuddion Llifogydd (Flood Alert Area) o fewn Terfyn Gwasanaeth Rhybuddion Llifogydd gynnwys gorlifdir nifer o ardaloedd â nodweddion tebyg sy’n cynnwys nifer o Ardaloedd Rhybuddion Llifogydd (Flood Warning Area) . Gall Ardal Rhybuddion Llifogydd

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd
 • Mae'r set ddata hon yn cynnwys manylion cronfeydd dŵr uwch mawr. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn casglu a chynnal data ar bob cronfa ddŵr ddynodedig neu bob cronfa ddŵr sy'n gallu dal dros 10,000 metr ciwbig o ddŵr uwchben lefel naturiol unrhyw ran o'r tir sy'n ffinio arni, sy'n cael ei diffinio fel 'cronfa ddŵr uwch mawr' dan Ddeddf Cronfeydd Dŵr 1975. Mae dau fath o gronfeydd dŵr yn cael eu

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd Dŵr
 • Mae'r set ddata hon yn cynnwys amrywiaeth o fathau o diroedd lle mae haenau potensial y coetir wedi'u cuddio, oherwydd coetiroedd presennol, cyrsiau dŵr, mawn, ffyrdd, rheilffyrdd ac ardaloedd trefol. Dylid ystyried data cyfyngiadau eraill, fel cynefinoedd a ddiogelir a thir amaethyddol gradd uchel hefyd.

  Efallai bod newid defnydd tir mwy diweddar yn y lleoliadau a nodwyd nag oedd ar gael adeg

  ...Mwy
 • Asesiad mawr o'r risgiau sy'n gysylltiedig â phrosesau arfordirol yw'r Cynllun Rheoli Traethlin, ac mae'n helpu i leihau'r risgiau hyn i bobl a’r amgylchedd datblygedig, hanesyddol a naturiol. Mae prosesau arfordirol yn cynnwys patrymau'r llanw, uchder tonnau, cyfeiriad tonnau, a'r ffordd mae'r traeth a deunyddiau ar wely'r môr yn symud. Mae'r Cynllun Rheoli Traethlin yn gosod

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd
 • Mae'r setiau data'n dangos y sail arfordirol ofodol, sydd wedi'i rhannu'n 'diroedd blaen'. Diffinnir y rhain fel hydoedd o arfordir sydd â nodweddion cyson yn seiliedig ar nodweddion ymddygiad clogwyni a nodweddion amddiffynfeydd. Fe'i bwriedir fel set o ddata sylfaenol yn dangos meintiau erydu a chyfraddau ar gyfer tri chyfnod:

  • Tymor Byr (0 – 20 mlynedd);
  • Tymor Canolig (20 –
  ...Mwy
 • Mae hwn yn rhan o Lefelau Môr Dylunio / Eithafol Arfordirol (Coastal Design/Extreme Sea Levels), sef set ddata GIS a gwybodaeth ategol sy’n darparu gwybodaeth am lefelau môr dylunio / eithafol ac ymchwydd nodweddiadol o amgylch morlin y DU, gan gynnwys Cymru, Lloegr, yr Alban, Gogledd Iwerddon, Ynys Manaw a Jersey. Mae’r wybodaeth yn berthnasol o dan amodau presennol (y

  ...Mwy
 • Os ydych yn ddatblygwr, gallwch bori a lawrlwytho ein APIs data.

  Setiau data sydd ar gael ar hyn o bryd

  APIs Darogan Perygl Llifogydd (Data Agored) – arwydd o’r perygl llifogydd ar gyfer cyfod o dridiau: y diwrnod y caiff ei gyhoeddi a’r deuddydd canlynol

  APIs Rhybuddion a Hysbysiadau Llifogydd Byw (Data Agored) – rhestr o’r holl rybuddion sydd mewn grym ar y

  ...Mwy
 • Mae Amlinellau Llifogydd Hanesyddol yn set ddata gofodol sy'n amlinellu maint eithaf yr holl Lifogydd Hanesyddol unigol a gofnodwyd o afonydd, y môr a dŵr ffynhonnau daear, ac ardaloedd o dir sydd wedi bod dan ddŵr lifogydd yng Nghymru yn y gorffennol. Mae hefyd yn bosibl bod y patrwm o lifogydd yn yr ardaloedd hyn wedi newid ac y byddai’r ardaloedd yn awr yn dioddef o lifogydd dan

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd
 • Mae'r Map Llifogydd yn dangos yr ardaloedd ledled Cymru a allai gael eu heffeithio gan lifogydd o afonydd neu'r môr. Dengys hefyd amddiffynfeydd rhag llifogydd a'r ardaloedd sy'n cael budd ohonynt. Mae’r Map Llifogydd wedi’i gynllunio i godi ymwybyddiaeth ymhlith yr awdurdodau lleol a chyrff cyhoeddus eraill o’r tebygolrwydd o lifogydd ac i annog pobl sy'n byw ac yn

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd
 • Mae'r Map Llifogydd yn set ddata gofodol sy'n dangos yr ardaloedd ar draws Cymru a allai gael eu heffeithio gan lifogydd o afonydd neu'r môr. Mae hefyd yn dangos amddiffynfeydd rhag llifogydd a'r ardaloedd sy'n elwa ohonynt. Mae’r Map Llifogydd wedi’i gynllunio i godi ymwybyddiaeth ymhlith yr awdurdodau lleol a chyrff cyhoeddus eraill o’r tebygolrwydd o lifogydd ac i annog

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd
 • Map Llifogydd: Ardaloedd sydd ag Amddiffynfeydd rhag Llifogydd

  Mae'r Map Llifogydd yn set ddata gofodol sy'n dangos yr ardaloedd ar draws Cymru a allai gael eu heffeithio gan lifogydd o afonydd neu'r môr. Mae hefyd yn dangos amddiffynfeydd rhag llifogydd a'r ardaloedd sy’n elwa ohonynt. Mae’r Map Llifogydd wedi’i gynllunio i godi ymwybyddiaeth ymhlith yr awdurdodau lleol a

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd
 • Mae'r Map Llifogydd yn set ddata gofodol sy'n dangos yr ardaloedd ar draws Cymru a allai gael eu heffeithio gan lifogydd o afonydd neu'r môr. Mae hefyd yn dangos amddiffynfeydd rhag llifogydd a'r ardaloedd sy'n elwa ohonynt. Mae’r Map Llifogydd wedi’i gynllunio i godi ymwybyddiaeth ymhlith yr awdurdodau lleol a chyrff cyhoeddus eraill o’r tebygolrwydd o lifogydd ac i annog

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd
 • Mae'r Map Llifogydd yn set ddata gofodol sy'n dangos yr ardaloedd ar draws Cymru a allai gael eu heffeithio gan lifogydd o afonydd neu'r môr. Mae hefyd yn dangos amddiffynfeydd rhag llifogydd a'r ardaloedd sy'n elwa ohonynt. Mae’r Map Llifogydd wedi’i gynllunio i godi ymwybyddiaeth ymhlith yr awdurdodau lleol a chyrff cyhoeddus eraill o’r tebygolrwydd o lifogydd ac i annog

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd
 • Mae’r Mapiau Cyngor ar Ddatblygu (DAM) yn dangos ardaloedd mewn perygl o lifogydd at bwrpas cynllunio defnydd tir. Dylid defnyddio’r DAM law yn llaw â Pholisi Cynllunio Cymru a TAN 15 i wyro datblygiadau newydd i ffwrdd o ardaloedd mewn risg gymaint â phosib. Gyda’i gilydd, maent yn cynnig fframwaith rhagofalus i lywio penderfyniadau cynllunio. Nid yw’r mapiau

  ...Mwy
 • Potensial Nodweddion Arafu Dŵr Ffo yw ein hamcangyfrif gorau o leoliadau lle mae llif uchel yn cronni ar draws yr arwynebedd tir neu mewn sianelau llai, lle gall fod yn bosib storio dŵr a gwanhau llifogydd yn ystod llifoedd uchel, a hynny dros dro. Mae'r set ddata wedi'i chynllunio i gefnogi dangos ardaloedd lle gellir targedu storio gwell. Mae'n seiliedig ar y setiau data Perygl Llifogydd o Ddŵr

  ...Mwy
 • Potensial Nodweddion Arafu Dŵr Ffo yw ein hamcangyfrif gorau o leoliadau lle mae llif uchel yn cronni ar draws yr arwynebedd tir neu mewn sianelau llai, lle gall fod yn bosib storio dŵr a gwanhau llifogydd yn ystod llifoedd uchel, a hynny dros dro. Mae'r set ddata wedi'i chynllunio i gefnogi dangos ardaloedd lle gellir targedu storio gwell. Mae'n seiliedig ar y setiau data Perygl Llifogydd o Ddŵr

  ...Mwy
 • Mae hwn yn asesiad cenedlaethol o berygl llifogydd ar gyfer Cymru, a gynhyrchir gan ddefnyddio arbenigedd lleol. Dengys y set ddata hon y siawns o lifogydd o afonydd a / neu'r môr, yn seiliedig ar gelloedd 50m. Mae pob cell yn cael ei dyrannu i un o bedwar categori perygl llifogydd, gan ystyried amddiffynfeydd rhag llifogydd a’u cyflwr. Ni ddarperir rhagor o fanylion.

  Mae fersiwn

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd
 • Gweithio gyda Photensial Ail-gysylltu Gorlifdiroedd Prosesau Naturiol (WWNP) yw ein hamcangyfrif gorau o leoliadau lle y gall fod yn bosib sefydlu ailgysylltiad rhwng cwrs dŵr a'i orlifdir naturiol, yn enwedig yn ystod llifoedd uchel. Mae'r set ddata wedi'i chynllunio i gefnogi dangos ardaloedd lle mae’r cysylltedd yn wael ar hyn o bryd a’r llifddwr yn cael ei gyfyngu i'r sianel ac

  ...Mwy
 • Gweithio gyda Potensial Coetir ar Lannau Afon Prosesau Naturiol (WWNP) yw ein hamcangyfrif gorau o leoliadau lle gall plannu coed fod yn bosib ar orlifdiroedd llai yn agos at lwybrau llif, ac yn effeithiol i wanhau llifogydd. Mae'r set ddata wedi'i chynllunio i gefnogi dangos ardaloedd ar lannau afonydd nad ydynt eisoes yn rhai coediog. Mae'r set ddata yn seiliedig ar fyffer 50m o Ddata Agored OS

  ...Mwy
 • Gweithio gyda Potensial Coetir Dalgylch Ehangach Prosesau Naturiol (WWNP) yw ein hamcangyfrif gorau o leoliadau lle mae priddoedd athraidd araf, lle gall plannu prysgwydd a choed fod yn fwyaf effeithiol er mwyn cynyddu ymdreiddiad a cholledion hydrolegol. Mae'r set ddata wedi'i chynllunio i gefnogi dangos ardaloedd nad ydynt eisoes yn goediog. 

  Efallai bod gwaith adeiladu neu ddefnydd tir

  ...Mwy
 • Gweithio gyda Potensial Plannu Coetiroedd ar Orlifdir Prosesau Naturiol (WWNP) yw ein hamcangyfrif gorau o leoliadau lle gall plannu coed ar y gorlifdir fod yn bosibl, ac yn effeithiol i wanhau llifogydd. Mae'r set ddata wedi'i chynllunio i gefnogi dangos ardaloedd o orlifdir nad ydynt eisoes yn goediog.

  Mae'r wybodaeth a ddarperir yn seiliedig yn bennaf ar ddata wedi'i fodelu a data cyfyngiadau

  ...Mwy
 • Mae’r mapiau llifogydd o ddŵr wyneb yn rhoi syniad o’r ardaloedd cyffredinol sy’n debygol o fod mewn perygl o lifogydd dŵr wyneb. Mae hyn yn cynnwys llifogydd sy’n cael ei achosi gan ‘dŵr ffo’ o ddŵr glaw (gan gynnwys eira a dyddodiad eraill) sydd:  

  (a) ar wyneb y ddaear (pa un a yw’n symud neu beidio), a (b) heb lifo fewn i gwrs dŵr, system

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd
 • Mae'r set ddata hon yn fersiwn fanylach o'r data Erydiad Arfordirol sydd ar gael hefyd ar Lle (Dolen Gyswllt). Mae'r map Rheoli Risg Erydiad Arfordirol Cenedlaethol (NCERM) yn dangos gwaelodlin arfordirol ofodol NCERM. Mae'r waelodlin hon wedi'i rhannu i 'ffryntiadau'. Diffinnir y rhain fel darnau o arfordir ac iddynt nodweddion cyson yn seiliedig ar nodweddion ymddygiad clogwyni a'r nodweddion

  ...Mwy
 • Aeth rhestri o Rybuddion Llifogydd Difrifol, Rhybuddion Llifogydd (Flood Warnings), Diweddariadau i Rybuddion Llifogydd a Rhybuddion Llifogydd (Flood Alerts) a gyhoeddwyd ers y gwasanaeth Rhybuddion Llifogydd Uniongyrchol, yn fyw ar Ionawr 26, 2006 hyd heddiw. Mae'r set ddata hon yn cynnwys rhybuddion llifogydd a gyhoeddwyd gan Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ers 1 Ebrill 2013. Mae Rhybuddion

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd
Tudalen 1 o 1 (28 canlyniadau)