Catalog

32 Canlyniadau


 • Gwybodaeth am lifogydd a rhybuddion amgylcheddol eraill gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

  I'w weld dan
  Gwefan Amgylchedd Llifogydd
 • Mae'r set ddata hon yn dangos amddiffynfeydd rhag llifogydd sydd wedi'u hadeiladu er mwyn gwarchod yn erbyn llifogydd o afonydd a'r môr. Mae'r amddiffynfeydd a ddangosir yn darparu lefelau gwahanol o amddiffyniad rhag llifogydd a chydnabyddir hyn yn y dosbarthiad risg a ddangosir ar fap Asesiad Perygl Llifogydd Cymru. Ychwanegir amddiffynfeydd rhag llifogydd nad ydynt wedi'u dangos eto, a'r

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd
 • Mae'r set ddata hon yn dangos amddiffynfeydd rhag llifogydd sydd wedi'u hadeiladu er mwyn gwarchod yn erbyn llifogydd o afonydd a'r môr. Mae'r amddiffynfeydd a ddangosir yn darparu lefelau gwahanol o amddiffyniad rhag llifogydd a chydnabyddir hyn yn y dosbarthiad risg a ddangosir ar fap Asesiad Perygl Llifogydd Cymru. Ychwanegir amddiffynfeydd rhag llifogydd nad ydynt wedi'u dangos eto, a'r

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd
 • Ardaloedd Perygl Llifogydd Cylch 1 yw'r cymunedau hynny yng Nghymru lle mae'r peryglon llifogydd mwyaf sylweddol yn bodoli o lifogydd dŵr wyneb yn unig (o ddŵr wyneb ffo, dŵr daear a chyrsiau dŵr cyffredin). Nodwyd yr ardaloedd hyn at ddiben yr Asesiad Cychwynnol o’r Bygythiad Llifogydd cyntaf o dan Reoliadau Perygl Llifogydd 2009 gan ddefnyddio canllawiau a gynhyrchwyd gan Lywodraeth Cymru

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd
 • Ardaloedd Perygl Llifogydd Cylch 2 yw'r cymunedau hynny yng Nghymru lle mae'r peryglon llifogydd mwyaf sylweddol yn bodoli ar draws pob ffynhonnell perygl llifogydd. Cawson nhw eu nodi at ddiben yr ail Asesiad Cychwynnol o’r Bygythiad Llifogydd o dan Reoliadau Perygl Llifogydd 2009. Pennwyd y trothwy ar gyfer cymunedau sydd mewn perygl sylweddol o lifogydd gan Lywodraeth Cymru gyda mewnbwn

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd
 • Mae set ddata gofodol Ardaloedd Rhybuddion Llifogydd CNC yn ardaloedd daearyddol lle mae CNC yn disgwyl i lifogydd ddigwydd a ble mae CNC yn darparu Gwasanaeth Rhybuddion Llifogydd. Yn gyffredinol, yn yr Ardaloedd Rhybuddion Llifogydd mae eiddo y disgwylir iddynt ddioddef o lifogydd o afonydd neu'r môr. Yn benodol, mae Ardaloedd Rhybuddion Llifogydd yn diffinio lleoliadau o fewn Terfyn y

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd
 • Mae Ardaloedd Rhybuddion Llifogydd yn ardaloedd daearyddol lle mae'n bosibl i lifogydd ddigwydd o afonydd neu'r môr. Gall un Ardal Rybuddion Llifogydd (Flood Alert Area) o fewn Terfyn Gwasanaeth Rhybuddion Llifogydd gynnwys gorlifdir nifer o ardaloedd â nodweddion tebyg sy’n cynnwys nifer o Ardaloedd Rhybuddion Llifogydd (Flood Warning Area) . Gall Ardal Rhybuddion Llifogydd

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd
 • Mae Ardaloedd Storio Llifogydd yn dangos yr ardaloedd hynny sy'n gweithredu fel cronfa gydbwyso, basn storio dŵr neu gronbwll. Eu diben yw gwanhau brig llifogydd sy'n cyrraedd i lefel lif y gall gael ei derbyn gan y sianel i lawr yr afon. Gallant hefyd oedi amseru brig llifogydd er mwyn i'w cyfaint gael ei ryddhau dros gyfnod hirach o amser.

  Ychwanegir Ardaloedd Storio Llifogydd na ddangosir eto

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd
 • Mae'r Ardaloedd sy'n Elwa ar Amddiffynfeydd rhag Llifogydd yn dangos ardaloedd Cymru sy’n elwa ar amddiffynfeydd rhag llifogydd sy’n amddiffyn rhag llifogydd o afonydd a'r môr. Mae'r ardaloedd a ddangosir yn elwa ar lefelau gwahanol o amddiffyniad rhag llifogydd a chydnabyddir hyn yn y dosbarthiad risg a ddangosir ar fap Asesiad Perygl Llifogydd Cymru.

  Mae'r ffin allanol ar

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd
 • Mae Asesiad Perygl Llifogydd Cymru'n darparu asesiad cenedlaethol o berygl llifogydd o afonydd, y môr a dŵr wyneb a chyrsiau dŵr bychain (gan ddisodli set ddata Perygl Llifogydd o Afonydd a'r Môr).

  Mae'r asesiad yn ystyried amddiffynfeydd rhag llifogydd ac yn cyfuno gwaith modelu newydd ar raddfa genedlaethol â modelau manwl ar raddfa leol i greu tri band o ddosbarthiad risg o

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd
 • Cafodd Cofrestr Cymunedau mewn Perygl ei datblygu i ddarparu dull gwrthrychol o nodi perygl a blaenoriaethu gweithgareddau rheoli perygl llifogydd ar lefel gymunedol Cymru gyfan. Mae’n defnyddio methodoleg safonol ar draws yr holl ffynonellau llifogydd i gyfrifo ‘sgôr perygl’ ddamcaniaethol sy’n caniatáu mesur a rhestru peryglon cymharol yn ôl safle (o

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd
 • Mae'r set ddata hon yn cynnwys manylion cronfeydd dŵr uwch mawr. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn casglu a chynnal data ar bob cronfa ddŵr ddynodedig neu bob cronfa ddŵr sy'n gallu dal dros 10,000 metr ciwbig o ddŵr uwchben lefel naturiol unrhyw ran o'r tir sy'n ffinio arni, sy'n cael ei diffinio fel 'cronfa ddŵr uwch mawr' dan Ddeddf Cronfeydd Dŵr 1975. Mae dau fath o gronfeydd dŵr yn cael eu

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd Dŵr
 • Mae'r set ddata hon yn cynnwys amrywiaeth o fathau o diroedd lle mae haenau potensial y coetir wedi'u cuddio, oherwydd coetiroedd presennol, cyrsiau dŵr, mawn, ffyrdd, rheilffyrdd ac ardaloedd trefol. Dylid ystyried data cyfyngiadau eraill, fel cynefinoedd a ddiogelir a thir amaethyddol gradd uchel hefyd.

  Efallai bod newid defnydd tir mwy diweddar yn y lleoliadau a nodwyd nag oedd ar gael adeg

  ...Mwy
 • Asesiad mawr o'r risgiau sy'n gysylltiedig â phrosesau arfordirol yw'r Cynllun Rheoli Traethlin, ac mae'n helpu i leihau'r risgiau hyn i bobl a’r amgylchedd datblygedig, hanesyddol a naturiol. Mae prosesau arfordirol yn cynnwys patrymau'r llanw, uchder tonnau, cyfeiriad tonnau, a'r ffordd mae'r traeth a deunyddiau ar wely'r môr yn symud. Mae'r Cynllun Rheoli Traethlin yn gosod

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd
 • Mae'r setiau data'n dangos y sail arfordirol ofodol, sydd wedi'i rhannu'n 'diroedd blaen'. Diffinnir y rhain fel hydoedd o arfordir sydd â nodweddion cyson yn seiliedig ar nodweddion ymddygiad clogwyni a nodweddion amddiffynfeydd. Fe'i bwriedir fel set o ddata sylfaenol yn dangos meintiau erydu a chyfraddau ar gyfer tri chyfnod:

  • Tymor Byr (0 – 20 mlynedd);
  • Tymor Canolig (20 –
  ...Mwy
 • Mae hwn yn rhan o Lefelau Môr Dylunio / Eithafol Arfordirol (Coastal Design/Extreme Sea Levels), sef set ddata GIS a gwybodaeth ategol sy’n darparu gwybodaeth am lefelau môr dylunio / eithafol ac ymchwydd nodweddiadol o amgylch morlin y DU, gan gynnwys Cymru, Lloegr, yr Alban, Gogledd Iwerddon, Ynys Manaw a Jersey. Mae’r wybodaeth yn berthnasol o dan amodau presennol (y

  ...Mwy
 • Os ydych yn ddatblygwr, gallwch bori a lawrlwytho ein APIs data.

  Setiau data sydd ar gael ar hyn o bryd

  APIs Darogan Perygl Llifogydd (Data Agored) – arwydd o’r perygl llifogydd ar gyfer cyfod o dridiau: y diwrnod y caiff ei gyhoeddi a’r deuddydd canlynol

  APIs Rhybuddion a Hysbysiadau Llifogydd Byw (Data Agored) – rhestr o’r holl rybuddion sydd mewn grym ar y

  ...Mwy
 • Mae'r Map Llifogydd ar gyfer Cynllunio yn cefnogi polisi cynllunio Llywodraeth Cymru ar berygl llifogydd a dyma'r man cychwyn ar gyfer ystyriaeth o berygl llifogydd yn y system cynllunio. Mae'n rhoi syniad o ba dir sydd mewn perygl o lifogydd gan afonydd, y môr ac o ddŵr wyneb a chyrsiau dŵr bach, gan ystyried effeithiau newid yn yr hinsawdd dros y ganrif nesaf. Y Map Llifogydd ar gyfer

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd
 • Mae'r Map Llifogydd ar gyfer Cynllunio yn cefnogi polisi cynllunio Llywodraeth Cymru ar berygl llifogydd a dyma'r man cychwyn ar gyfer ystyried perygl llifogydd yn y system cynllunio. Mae'n rhoi syniad o ba dir sydd mewn perygl o lifogydd gan afonydd, y môr a dŵr wyneb a chyrsiau dŵr bach, gan ystyried effeithiau newid yn yr hinsawdd dros y ganrif nesaf. Y Map Llifogydd ar gyfer Cynllunio

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd
 • Mae ‘Rheolwr Modelau Lleol CNC’ yn dangos lleoliad modelau llifogydd lleol manwl CNC y gellir gwneud cais amdanynt drwy gysylltu ag datadistribution@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

  Mae Rheolwr Modelau Lleol CNC yn cael ei ddiweddaru ddwywaith y flwyddyn i ddangos fersiwn ddiweddaraf yr ardaloedd a gynrychiolir gan fodelau llifogydd CNC.

  E-bostiwch ...Mwy

  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd
 • Mae Meintiau Llifogydd wedi'u Cofnodi yn dangos ardaloedd lle ceir cofnodion o lifogydd yn y gorffennol o afonydd, y môr neu ddŵr wyneb. Mae'r cofnodion yn dod o nifer o ffynonellau tystiolaeth, gan gynnwys Cyfoeth Naturiol Cymru, ei ragflaenyddion neu awdurdodau rheoli risg eraill.

  Mae'n bosibl fod y patrwm llifogydd mewn ardal wedi newid a byddai llifogydd ynddi yn digwydd o dan

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd
 • Mae’r Mapiau Cyngor ar Ddatblygu (DAM) yn dangos ardaloedd mewn perygl o lifogydd at bwrpas cynllunio defnydd tir. Dylid defnyddio’r DAM law yn llaw â Pholisi Cynllunio Cymru a TAN 15 i wyro datblygiadau newydd i ffwrdd o ardaloedd mewn risg gymaint â phosib. Gyda’i gilydd, maent yn cynnig fframwaith rhagofalus i lywio penderfyniadau cynllunio. Nid yw’r mapiau

  ...Mwy
 • Mapiau Perygl Llifogydd Cenedlaethol

  Mae'r Mapiau Peryglon Llifogydd a Risg Cenedlaethol yn seiliedig ar fodelu cyffredinol yn unig. Cyhoeddwyd y mapiau i gydymffurfio â Rheoliadau Perygl Llifogydd (2009) a Chyfarwyddeb yr UE (2007/60/EC) a chawsant eu defnyddio i gyfarwyddo’r gwaith o greu cynlluniau Rheoli Perygl Llifogydd ledled Cymru. Nid oes gan y mapiau hyn unrhyw statws

  ...Mwy
 • Mapiau Peryglon Llifogydd Cenedlaethol

  Mae'r Mapiau Peryglon Llifogydd a Risg Cenedlaethol yn seiliedig ar fodelu cyffredinol yn unig. Cyhoeddwyd y mapiau i gydymffurfio â Rheoliadau Perygl Llifogydd (2009) a Chyfarwyddeb yr UE (2007/60/EC) a chawsant eu defnyddio i gyfarwyddo’r gwaith o greu cynlluniau Rheoli Perygl Llifogydd ledled Cymru. Nid oes gan y mapiau hyn unrhyw statws

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd
 • Potensial Nodweddion Arafu Dŵr Ffo yw ein hamcangyfrif gorau o leoliadau lle mae llif uchel yn cronni ar draws yr arwynebedd tir neu mewn sianelau llai, lle gall fod yn bosib storio dŵr a gwanhau llifogydd yn ystod llifoedd uchel, a hynny dros dro. Mae'r set ddata wedi'i chynllunio i gefnogi dangos ardaloedd lle gellir targedu storio gwell. Mae'n seiliedig ar y setiau data Perygl Llifogydd o Ddŵr

  ...Mwy
 • Potensial Nodweddion Arafu Dŵr Ffo yw ein hamcangyfrif gorau o leoliadau lle mae llif uchel yn cronni ar draws yr arwynebedd tir neu mewn sianelau llai, lle gall fod yn bosib storio dŵr a gwanhau llifogydd yn ystod llifoedd uchel, a hynny dros dro. Mae'r set ddata wedi'i chynllunio i gefnogi dangos ardaloedd lle gellir targedu storio gwell. Mae'n seiliedig ar y setiau data Perygl Llifogydd o Ddŵr

  ...Mwy
 • Gweithio gyda Photensial Ail-gysylltu Gorlifdiroedd Prosesau Naturiol (WWNP) yw ein hamcangyfrif gorau o leoliadau lle y gall fod yn bosib sefydlu ailgysylltiad rhwng cwrs dŵr a'i orlifdir naturiol, yn enwedig yn ystod llifoedd uchel. Mae'r set ddata wedi'i chynllunio i gefnogi dangos ardaloedd lle mae’r cysylltedd yn wael ar hyn o bryd a’r llifddwr yn cael ei gyfyngu i'r sianel ac

  ...Mwy
 • Gweithio gyda Potensial Coetir ar Lannau Afon Prosesau Naturiol (WWNP) yw ein hamcangyfrif gorau o leoliadau lle gall plannu coed fod yn bosib ar orlifdiroedd llai yn agos at lwybrau llif, ac yn effeithiol i wanhau llifogydd. Mae'r set ddata wedi'i chynllunio i gefnogi dangos ardaloedd ar lannau afonydd nad ydynt eisoes yn rhai coediog. Mae'r set ddata yn seiliedig ar fyffer 50m o Ddata Agored OS

  ...Mwy
 • Gweithio gyda Potensial Coetir Dalgylch Ehangach Prosesau Naturiol (WWNP) yw ein hamcangyfrif gorau o leoliadau lle mae priddoedd athraidd araf, lle gall plannu prysgwydd a choed fod yn fwyaf effeithiol er mwyn cynyddu ymdreiddiad a cholledion hydrolegol. Mae'r set ddata wedi'i chynllunio i gefnogi dangos ardaloedd nad ydynt eisoes yn goediog. 

  Efallai bod gwaith adeiladu neu ddefnydd tir

  ...Mwy
 • Gweithio gyda Potensial Plannu Coetiroedd ar Orlifdir Prosesau Naturiol (WWNP) yw ein hamcangyfrif gorau o leoliadau lle gall plannu coed ar y gorlifdir fod yn bosibl, ac yn effeithiol i wanhau llifogydd. Mae'r set ddata wedi'i chynllunio i gefnogi dangos ardaloedd o orlifdir nad ydynt eisoes yn goediog.

  Mae'r wybodaeth a ddarperir yn seiliedig yn bennaf ar ddata wedi'i fodelu a data cyfyngiadau

  ...Mwy
 • Mae'r set ddata hon yn fersiwn fanylach o'r data Erydiad Arfordirol sydd ar gael hefyd ar Lle (Dolen Gyswllt). Mae'r map Rheoli Risg Erydiad Arfordirol Cenedlaethol (NCERM) yn dangos gwaelodlin arfordirol ofodol NCERM. Mae'r waelodlin hon wedi'i rhannu i 'ffryntiadau'. Diffinnir y rhain fel darnau o arfordir ac iddynt nodweddion cyson yn seiliedig ar nodweddion ymddygiad clogwyni a'r nodweddion

  ...Mwy
 • Aeth rhestri o Rybuddion Llifogydd Difrifol, Rhybuddion Llifogydd (Flood Warnings), Diweddariadau i Rybuddion Llifogydd a Rhybuddion Llifogydd (Flood Alerts) a gyhoeddwyd ers y gwasanaeth Rhybuddion Llifogydd Uniongyrchol, yn fyw ar Ionawr 26, 2006 hyd heddiw. Mae'r set ddata hon yn cynnwys rhybuddion llifogydd a gyhoeddwyd gan Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ers 1 Ebrill 2013. Mae Rhybuddion

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd
Tudalen 1 o 1 (32 canlyniadau)