Llwybrau Cymeradwy Deddf Teithio Llesol (Cymru)

Llywodraeth Cymru

Mae Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yn gosod dyletswyddau ar awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru mewn ymgais i wella’r seilwaith a sicrhau cynnydd sylweddol yn y nifer sy’n cerdded a beicio yng Nghymru. Mae’r dyletswyddau’n cynnwys mapio’r llwybrau teithio llesol presennol (142 o ‘ardaloedd dynodedig’ ar hyn o bryd) a llunio cynlluniau rhwydwaith integredig ar gyfer y lleoedd hyn.

Mae’r holl seilwaith teithio llesol sy’n bodoli’n barod ac wedi’i gymeradwyo yn yr ardaloedd dynodedig – y ‘Mapiau Llwybrau Presennol’ – i’w gweld yma. Mae’r mapiau’n cynnwys llwybrau sydd wedi cyrraedd safonau statudol y Canllawiau Dylunio, yn ogystal â’r rhai sydd, yn nhyb yr awdurdod lleol, ddigon pwysig i’w cynnwys. Bydd unrhyw lwybrau nad ydynt wedi cyrraedd y safonau yn cynnwys datganiad sy’n egluro’r cyfyngiad(au) arnynt.

Mae’n ofynnol i bob awdurdod lleol gyflwyno Map Rhwydwaith Integredig i Weinidogion Cymru ei ystyried erbyn 3 Tachwedd 2017. Dylai’r map ddangos y rhwydwaith o lwybrau y maent yn dymuno’i greu yn eu rhanbarth yn y 15 mlynedd nesaf.

Unwaith y byddant wedi cael eu cymeradwyo, bydd y llwybrau hyn i’w gweld yma.

Mae rhagor o fanylion am y Ddeddf, am roi’r Ddeddf ar waith a’r Safonau Dylunio i’w gweld yma.


Diweddariad diwethaf
31 Rhagfyr 2016

Trwydded
PSMA


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:activetravel_routesection_approvedroutes)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/wg (inspire-wg:activetravel_routesection_approvedroutes)