Ardaloedd Dynodedig Deddf Teithio Llesol (Cymru)

Llywodraeth Cymru

Data Ffiniau ar gyfer Ardaloedd Dynodedig Ddeddf Teithio Byw (Cymru) 2013, yn ganlyniad Cyfarwyddyd yn dynodi ardaloedd dynodedig mewn perthynas â llwybrau Teithio Byw.

Mae Gweinidogion Cymru, wrth arfer y pwerau a drosglwyddir iddynt gan adran 2(4) a (5) o Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 (“y Ddeddf”) yn gwneud y Cyfarwyddyd canlynol.

O dan adran 2(1) y Ddeddf, darperir bod llwybr mewn ardal awdurdod lleol, i bwrpas y Ddeddf, yn llwybr teithio llesol os -
a) mae’r llwybr wedi’i leoli mewn ardal ddynodedig yn yr ardal,

O dan adran 2(4) y Ddeddf, darperir bod “dynodedig”, yn y Ddeddf, yng nghyswllt ardal, yn golygu penodedig, neu ddisgrifiad penodedig, mewn cyfarwyddyd a roddir gan Weinidogion Cymru. O dan adran 2(5), darperir y gall Gweinidogion Cymru, yn benodol, nodi ardal, neu ddisgrifiad o ardal, drwy gyfeirio at -
a) dwysedd y boblogaeth,
b) maint,
c) agosrwydd at ardaloedd dwys eu poblogaeth sy’n fwy na maint penodol,
d) lleoliad rhwng ardaloedd o’r fath,
e) agosrwydd at wasanaethau a chyfleusterau cymunedol,
f) y potensial am resymau eraill i fod yn ardal, neu’n ddisgrifiad o ardal, lle caiff mwy o siwrneiau teithio llesol eu cyflawni gan gerddwyr a beicwyr.Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:activetravelDLs)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:activetravelDLs)