Cysylltedd Cynefin

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae'r set ddata hon yn darparu hanes y gwaith ar gysylltedd a mapio blaenoriaethol yng Nghymru, ac mae'n darparu sylfaen ar gyfer mapio cysylltedd. Cyfres o haenau mapio yw'r allbwn, a elwir yn rhwydweithiau craidd, ffocal a lleol. Gyda'i gilydd mae'r rhain yn darparu canllaw i gysylltedd cynefin cyflawn ac mae'n gallu cael ei ddadansoddi mewn nifer o ffyrdd i gynorthwyo gwaith bioamrywiaeth a phrosiectau amgylcheddol yn gyffredinol. Mae mapio ar gael ar gyfer coetir llydanddail, gweundir, glaswelltir heb welliant, ffeniau a chorstiroedd, pob un (heblaw am goetir) mewn fersiynau uwchdir ac iseldir.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Fformat Download Link
Amrywiol / arall https://naturalresourceswales.sharefile.eu/d-sbf07ff88e0a48839