Cronfeydd Dŵr Uwch Mawr

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae'r set ddata hon yn cynnwys manylion cronfeydd dŵr uwch mawr. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn casglu a chynnal data ar bob cronfa ddŵr ddynodedig neu bob cronfa ddŵr sy'n gallu dal dros 10,000 metr ciwbig o ddŵr uwchben lefel naturiol unrhyw ran o'r tir sy'n ffinio arni, sy'n cael ei diffinio fel 'cronfa ddŵr uwch mawr' dan Ddeddf Cronfeydd Dŵr 1975. Mae dau fath o gronfeydd dŵr yn cael eu cynnal o fewn y gofrestr:

 - Cronfa sy'n cronni (argaeedig); neu

 - Cronfa nad yw'n cronni (pwmpio/dirwystr).

Mae'r gofrestr yn cynnwys manylion am fathau, nodweddion ffisegol, manylion arolygu, a gwybodaeth am ymgymerwr y gronfa ddŵr a'r Peiriannydd Panel sy'n goruchwylio ei gweithrediad a'r gwaith cynnal a chadw. Caiff crynodebau eu casglu hefyd o dystysgrifau ac adroddiadau a chânt eu cadw ar gyfer pob cronfa ddŵr ond nid ydynt yn rhan o'r gronfa ddata electronig.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Llifogydd Dŵr Data gofodol

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Fformat Download Link
Amrywiol / arall https://naturalresourceswales.sharefile.eu/d-s4324a5fb8434b0f8