Mapiau Perygl Llifogydd Cenedlaethol 2019

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mapiau Peryglon Llifogydd Cenedlaethol

Mae'r Mapiau Perygl Llifogydd Cenedlaethol yn seiliedig ar waith modelu cyffredinol wedi'i wneud fel rhan o brosiect Asesu Perygl Llifogydd Cymru a chânt eu cyhoeddi fel rhan o Gylchred 2 Rheoliadau Perygl Llifogydd 2009.

Mae'r Mapiau Peryglon Llifogydd Cenedlaethol wedi cael eu creu ar gyfer tair ffynhonnell o lifogydd, sef:

  1. Llifogydd o afonydd
  2. Llifogydd o'r môr
  3. Llifogydd o ddŵr wyneb a chyrsiau dŵr bychain

Mae'r mapiau'n dangos dyfnder y llifogydd, cyflymder (cyflymder a chyfeiriad), peryglon ac ehangder ar gyfer sefyllfaoedd perygl uchel, canolig ac isel heb amddiffynfeydd rhag llifogydd uwch.

Ar gyfer afonydd a dŵr wyneb a chyrsiau dŵr bychain, risg uchel yw Tebygolrwydd Gormodiant Blynyddol (AEP) o hyd at 1 mewn 30 o flynyddoedd, risg ganolig yw AEP o rhwng 1 a 30 ac 1 mewn 100 o flynyddoedd, a risg isel yw AEP o rhwng 1 mewn 100 o flynyddoedd ac 1 mewn 1,000 o flynyddoedd.

Ar gyfer y môr, risg uchel yw AEP o hyd at 1 mewn 30 o flynyddoedd, risg ganolig yw AEP o rhwng 1 mewn 30 ac 1 mewn 200 o flynyddoedd, a risg isel yw AEP o rhwng 1 mewn 200 o flynyddoedd ac 1 mewn 1,000 o flynyddoedd.

Mae'r set ddata Llifogydd o Ddŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bychain wedi disodli set ddata gynharach, y Map Llifogydd Diweddaredig ar gyfer Dŵr Wyneb (2013), yn uniongyrchol ac mae'n seiliedig ar fodelu dalgylchoedd dŵr wyneb.

Mae manylion y gwaith modelu i lunio’r Mapiau Peryglon Llifogydd Cenedlaethol newydd ar gael yn y taflenni gwybodaeth ategol.

Cydnabyddiaethau

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru gwybodaeth © Cyfoeth Naturiol Cymru a hawl cronfa ddata. Cedwir pob hawl. Mae rhai nodweddion o'r wybodaeth hon yn seiliedig ar ddata gofodol digidol wedi'i drwyddedu gan Ganolfan Ecoleg a Hydroleg y DU © UKCEH, Asiantaeth yr Amgylchedd © EA a Getmapping Plc a Bluesky International Limited [2015]. DEFRA, y Swyddfa Dywydd ac Asiantaeth Afonydd yr Adran Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig © Hawlfraint y Goron. © Prifysgol Cranfield. © Sefydliad James Hutton. Yn cynnwys data'r AO © Hawlfraint y Goron a hawl cronfa ddata. Gwasanaethau Tir ac Eiddo © Hawlfraint y Goron a hawl cronfa ddata.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Llifogydd Data gofodol

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Disgrifiad Fformat Download Link
Flood hazard raster data TIF https://cyfoethnaturiolcymru.sharefile.eu/d-sff25be05f97240b2a40cdb1b2a7d64e1