Ardaloedd Hamdden Ystad Goedwig Genedlaethol

Cyfoeth Naturiol Cymru

Ardal hamdden sy'n cael ei rheoli ac sydd â ffin ffisegol (e.e. maes parcio, lle chwarae neu adeilad). Mae yna nifer o Fathau o Asedau:

- Cerbydau - ased a adeiladwyd ac a osodwyd yn bwrpasol gan y CNC neu nodwedd naturiol a ddefnyddir yn aml, ac sydd â gweithgaredd rheoli a buddsoddi (e.e. Maes parcio, cilfan)

- Ardal Ymwelwyr -  ased a adeiladwyd ac a osodwyd yn bwrpasol gan y CNC, ac sydd â gweithgaredd rheoli a buddsoddi (e.e. ardal barbeciw, picnic, addysg, digwyddiadau, coedfa)

- Chwaraeon -. Ased a adeiladwyd ac a osodwyd (neu sy’n cael ei is-osod) gan y CNC, ac sydd â gweithgaredd rheoli a buddsoddi (e.e. Saethyddiaeth, parc beiciau, cwrs rhaffau , Go Ape)

-Adeilad - ased a adeiladwyd ac a osodwyd yn bwrpasol gan y CNC, ac sydd â gweithgaredd rheoli a buddsoddi. Canolfan ymwelwyr, toiledau, llogi beiciau, arlwyo, lloches.

- Chwarae -. ardal y CNC a ddynodwyd ar gyfer gweithgareddau chwarae, ac sydd â gweithgaredd rheoli a buddsoddi (adeiladu Den, ardal chwarae, padlo).

- Llety - ased a adeiladwyd ac a osodwyd yn bwrpasol gan y CNC, ac sydd â gweithgaredd rheoli a buddsoddi (e.e. maes gwersylla, safle cabanau, safle carafanau, gwersyll gwyllt.

- Pyllau / llynnoedd- nodwedd naturiol neu wedi’i greu ac sydd â gweithgaredd rheoli a buddsoddi (Naturiol, pysgota, cychod bach, pwll hwyaid).

- Cyngerdd -  ardal CNC a ddynodwyd ar gyfer gweithgareddau cyngerdd, sydd â gweithgaredd rheoli a buddsoddi (Llwyfan, tu cefn llwyfan, ardal wylio) .

Mae’r asedau hyn yn cael eu rhannu’r ystod o Is-setiau Ased... Maes Parcio, Cilfan, Ardal Barbeciw, Ardal Bicnic, Saethyddiaeth, Parc Beiciau, Chwaraeon Dŵr, Canolfan Ymwelwyr, Toiledau, Llogi Beiciau, Swyddfa Wybodaeth, Cuddfan Bywyd Gwyllt, Adeilad Treftadaeth, Lloches, Adeiladu Den, Ardal Chwarae - Maes Chwarae Ffurfiol - Gwyllt, Padlo, Maes Gwersylla, Maes Cabanau, Maes Carafanau, Pysgota Naturiol, Cychod bach, Pwll Hwyaid, Llwyfan, Tu Cefn Llwyfan, Ardal Wylio, Baeau Coetir, Digwyddiadau, Go Ape, Dringo, Addysg, Cyrsiau Rhaffau, Arlwyo, Ysgol Goedwig, Siop, Coedfa, Coed Coffa, Ardal Gwersyll Gwyllt.

Noder mai prif ddefnydd y setiau data hyn yw ar gyfer rheoli hamdden yn fewnol, felly gofynnwn iddynt beidio â chael eu defnyddio mewn unrhyw gais ar y rhyngrwyd neu gyhoeddiad heb gymeradwyaeth ymlaen llaw gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Chronfa Ddata Hawl. Cedwir pob hawl


You may be interested in the following interactive maps on Lle cy -

Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Coedwigaeth Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_GB_RECREATION_AREAS)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-nrw:NRW_GB_RECREATION_AREAS)