Nghofnod Henebion Cenedlaethol Cymru - Asedau Treftadaeth Forwrol

Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Pwrpas y set ddata ofodol hon yw rhoi amcan o asedau treftadaeth forol sydd wedi’u cofnodi yng Nghofnod Henebion Cenedlaethol Cymru. Cynhyrchwyd y set ddata gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru a threfnwyd iddi fod ar gael i’r cyhoedd fel rhan o’n hymrwymiad i wella mynediad i ddata morol a stiwardiaeth ohono. Byddwn yn archifo data am yr amgylchedd hanesyddol morol fel un o ganolfannau achrededig y Rhwydwaith Data a Gwybodaeth Amgylcheddol Morol (MEDIN).

Mae’r set ddata ofodol hon yn cynnwys data pwyntiau’n ymwneud â’r holl asedau treftadaeth forol sydd wedi’u cofnodi yng Nghofnod Henebion Cenedlaethol Cymru gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru.

1.1 Y Cefndir

Bydd y Comisiwn Brenhinol yn chwarae rhan arweiniol yn y gwaith o gofnodi’r amgylchedd hanesyddol daearol a morol. Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru yw’r casgliad cenedlaethol o wybodaeth am amgylchedd hanesyddol Cymru. Ceir yng Nghofnod Henebion Cenedlaethol Cymru fanylion miloedd lawer o safleoedd archaeolegol, henebion, adeiladau a safleoedd arforol yng Nghymru, ynghyd â mynegai i’r lluniadau, llawysgrifau a ffotograffau a gedwir yng nghasgliadau archifol y Cofnod. Ceir yn y Cofnod wybodaeth am safleoedd hysbys neu safleoedd a nodwyd a chyfeiriadau dogfennol sy’n rhoi amcan o botensial archaeolegol unrhyw ran o wely’r môr.

Daeth y Comisiwn Brenhinol yn un o ganolfannau archifo data achrededig y Rhwydwaith Data a Gwybodaeth Amgylcheddol Morol (MEDIN) yn 2016. Fel aelod o MEDIN mae’r Comisiwn Brenhinol wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth â sefydliadau eraill yn y DU i wella mynediad i ddata morol. Felly, fel aelod o’r gr┼Áp hwn, mae’r Comisiwn Brenhinol wedi trefnu i’w set ddata am dreftadaeth arforol fod ar gael i’r cyhoedd.

1.2 Diweddaru

Adnodd sy’n esblygu’n barhaus yw’r Cofnod Henebion Cenedlaethol. Bydd yn cael ei ddiweddaru’n gyson yn sgil darganfyddiadau ac ymchwil newydd mewn perthynas â’r amgylchedd hanesyddol. I sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir ar y porth Lle yn gyfoes, caiff y set ddata hon ei diweddaru ddwywaith y flwyddyn. I osgoi ailddefnyddio hen ddata, dylai defnyddwyr lawrlwytho’r fersiwn diweddaraf o’r set ddata hon o Lle o bryd i’w gilydd.

1.3 Cofnodion

Dim ond safleoedd llongddrylliadau sydd wedi’u cofnodi o fewn amgylchedd morol Cymru a gynhwysir yn y set ddata hon. Mae pob cofnod yn tarddu o ddata o arolygon geoffisegol morol neu o ffynonellau dogfennol a hanesyddol. Gall manwl gywirdeb lleoliadol pob llongddrylliad amrywio o ganlyniad i ffynhonnell y digido. Proses barhaus yw lleoli safleoedd llongddrylliadau’n fanwl gywir ac adolygir y wybodaeth bob blwyddyn.

1.4 Defnyddio Data

Mae’r holl setiau data a gynhyrchir gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn gweithredu o dan hawlfraint y goron. Trefnwyd i’r set ddata hon fod ar gael o dan y Drwydded Llywodraeth Anfasnachol. I gael mwy o wybodaeth am delerau ac amodau’r drwydded hon ewch yma.

1.5 Gwybodaeth Arall

Gellir cael gwybodaeth bellach am Gofnod Henebion Cenedlaethol Cymru ar wefan y Comisiwn Brenhinol. I anfon ymholiadau i CHCC gallwch e-bostio: chc.cymru@cbhc.gov.ukneu ffonio: 01970 621200. https://cbhc.gov.uk/amdanom-ni/cysylltu-a-ni/

Gallwch gyrchu Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru ar-lein am ddim drwy ddefnyddio Coflein, sef cronfa ddata ar-lein Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru 

I gael mwy o wybodaeth am y Rhwydwaith Data a Gwybodaeth Amgylcheddol Morol (MEDIN) ewch yma.


Diweddariad diwethaf
19 Mehefin 2018


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (inspire-rcahmw:nmrw_martime_heritage_assets_bng_rcahmw)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-rcahmw:nmrw_martime_heritage_assets_bng_rcahmw)