Cyfnod 2 Arolwg o Fawndiroedd yr Iseldir yng Nghymru

Cyfoeth Naturiol Cymru

Roedd y set ddata hon yn rhan o arolygon cynefinoedd Cyfnod 2 a gynhaliwyd ledled Cymru. Mae'n cynnwys arolwg manwl o gymunedau planhigion yn llystyfiant mawndiroedd yr iseldir. Prif nod yr arolwg yw nodi a gwerthuso'r llystyfiant sydd ym mawndiroedd iseldir Cymru er mwyn sicrhau bod safleoedd mawndir pwysig yn cael eu nodi, eu diogelu a'u rheoli. Mae'r holl set ddata wedi'i chadarnhau a'i dilysu'n drwyadl gan arbenigwyr arolygu llystyfiant Cyfoeth Naturiol Cymru. Gall cyfansoddiad cynefinoedd newid dros amser o ganlyniad i dueddiadau olynol, rheolaeth tir neu hyd yn oed ddatblygiadau arfaethedig. Felly, ni ellir bod yn sicr bod math o lystyfiant neu rywogaeth yn parhau i fodoli am ei fod wedi'i gofnodi yn y data digidol.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Fformat Download Link
Shapefile https://naturalresourceswales.sharefile.eu/d-s5da018fd0bd14e57811a65c69164c91f