Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae'r set ddata gofodol hon yn crynhoi ffiniau digidol yr holl Ardaloedd Gwarchodaeth Gofodol (AGG) yng Nghymru. Yn unol â Chyfarwyddeb Adar  1979  y CE rhaid i aelod wladwriaethau sefydlu AGA i warchod cynefinoedd dau gategori o adar:

i) Rhywogaethau sy'n brin neu'n fregus - mae pedwar deg wyth ohonynt yn y DU.

ii) Rhai rhywogaethau mudol sy'n ymweld â'n glannau yn rheolaidd.

Mae Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig yn cael eu nodi yng Nghymru gan CNC, mewn cydweithrediad â Chydbwyllgor Cadwraeth Natur y DU, a’u dynodi gan Brif Weinidog Llywodraeth Cymru. Mae'r safleoedd hyn hefyd yn cael eu gwarchod trwy eu dynodiad yn Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA). Mae Rheoliadau Cadwraeth 1994 hefyd yn darparu modd o amddiffyn ardaloedd morol o’r fath. Bydd Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig ynghyd ag Ardaloedd Cadwraeth Arbennig yn cyfrannu at rwydwaith yr Undeb Ewropeaidd o safleoedd gwarchodedig sy’n cael eu hadnabod fel 'Natura 2000' (safleoedd N2K). Mae Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig wedi’u dynodi dros nifer o flynyddoedd, o 1982 hyd heddiw, ac maent yn parhau. Mae'r data wedi’i chofnodi’n ddigidol ers canol y 1990au.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SPA)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-nrw:NRW_SPA)