Gwagle Tirlenwi sy’n Weddill yng Nghymru

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mewn trwyddedau gweithredwyr tirlenwi a ganiateir ceir amod eu bod yn rhoi gwybod faint o wagle tirlenwi (capasiti) sy'n weddill yn eu safleoedd ar ddiwedd y flwyddyn galendr. Mae’r wybodaeth hon yn cael ei defnyddio at ddibenion cydymffurfio ond hefyd gan y CE, y Llywodraeth, Awdurdodau Lleol a phartïon eraill â diddordeb, at ddibenion adrodd statudol a chynllunio gwastraff. Darperir data mewn metrau ciwbig a'i gydgasglu mewn set ddata genedlaethol. Dim ond tua 20 safle tirlenwi gweithredol sydd yng Nghymru.

Mae'r amcangyfrifon hyn yn seiliedig ar y gwagle diweddaraf a gofnodwyd gan safleoedd tirlenwi gweithredol a gallant fod yn gysylltiedig ag amcangyfrifon blaenorol lle nad yw data'r blynyddoedd cyfredol ar gael. Nid yw ansawdd amcangyfrifon a ddarparwyd gan weithredwyr tirlenwi wedi'u gwirio. Mae'r ffigurau a ddarparwyd gan weithredwyr safleoedd tirlenwi wedi'u haddasu gan CNC i gyfrif am golli gwagle 'gwaredu gwastraff' gwirioneddol oherwydd gofynion peirianneg a gorchuddio (tua 25%).

Nid yw CNC wedi cynhyrchu amcangyfrifon ar gyfer gwagle tirlenwi ar gyfer pob blwyddyn. Mae'r set ddata hon yn rhoi cipolwg ar y capasiti amcangyfrifedig diweddaraf ac mae’n gyfyngedig. Mae gennym y ffydd mwyaf yn set ddata 2018 gan fod amcangyfrifon diweddaraf y gweithredwyr wedi'u haddasu i ystyried colli capasiti oherwydd gofynion gorchuddio a pheirianneg. Ni chafodd y fethodoleg amgen hon ei chwblhau ar gyfer amcangyfrifon blynyddol blaenorol o wagle tirlenwi oedd yn weddill yng Nghymru. Bwriedir mabwysiadu'r dull amgen hwn ar gyfer diweddariadau yn y dyfodol.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Gwastraff Data gofodol

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Fformat Download Link
Amrywiol / arall https://naturalresourceswales.sharefile.eu/d-sb2191ade60e841a99cd356275d22f288