Canlyniadau Rhaglen Monitro Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA) ac Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig (AGA)

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA) ac Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig (AGA) yn safleoedd dynodedig sydd wedi eu diogelu dan Gyfarwyddiaethau Cynefinoedd ac Adar y Gymuned Ewropeaidd. Mae’r Cyfarwyddiaethau yn rhestru mathau o gynefinoedd a rhywogaethau yr ystyrir eu bod angen eu gwarchod fwyaf ar lefel Ewropeaidd. Mewn achos o’r fath mae’n orfodol cael rhaglen sy’n monitro rhywogaethau a chynefin ym mhob rhan o’r safle. Mae’r set ddata hon yn dangos canlyniadau rhaglen fonitro cyflwr nodweddion CNC ar yr ACAoedd a’r AGAoedd ac mae’n cynnwys y data sylfaen a ddefnyddir i boblogi un o ddangosyddion perfformiad corfforaethol CNC. Defnyddir y rhaglen fonitro weithredol i ddiweddaru’r data’n flynyddol.

Mae cyhoeddi asesiadau cyflwr dangosol ar gyfer nodweddion morol yng Nghymru ym mis Ionawr 2018 yn disodli’r wybodaeth ar gyfer nodweddion morol yn yr haen ddata hon. Asesiadau cyflwr dangosol 2018 yw cyngor ffurfiol CNC ar gyflwr ei safleoedd morol Ewropeaidd ac felly dylid defnyddio canlyniadau’r asesiad hwn. Gellir lawrlwytho gwybodaeth ar yr asesiadau a’r adroddiadau eu hunain o’r dolenni canlynol: https://naturalresources.wales/guidance-and-advice/environmental-topics/wildlife-and-biodiversity/find-protected-areas-of-land-and-seas/indicative-feature-condition-assessments-for-european-marine-sites-ems/?lang=cy

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Fformat Download Link
Amrywiol / arall https://naturalresourceswales.sharefile.eu/d-sc7d1bdf26ec42ae9