Ardaloedd Sensitif – Ewtroffig

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae'r set ddata hon yn cynnwys tair 'shapefile' sy'n dangos maint ardaloedd sensitif (ewtroffig) y Gyfarwyddeb Trin Dŵr Gwastraff Trefol (91/271/EEC). Mae'r Gyfarwyddeb Trin Dŵr Gwastraff Trefol yn disgrifio ewtroffigedd fel 'cyfoethogiad dŵr gan faetholion, yn arbennig cyfansoddion o nitrogen a/neu ffosfforws, sy'n achosi twf cyflymach mewn algâu a ffurfiau uwch o fywyd planhigion i gynhyrchu amhariad annymunol yng nghydbwysedd yr organebau sy'n bresennol yn y dŵr ac i ansawdd y dŵr dan sylw'. Mae'r Gyfarwyddeb Trin Dŵr Gwastraff Trefol yn rheoleiddio'r gwaith o gasglu a thrin dŵr gwastraff o gartrefi a chan ddiwydiant. Yn y DU, caiff y gyfarwyddeb ei rhoi ar waith trwy Reoliadau Trin Dŵr Gwastraff Trefol 1994. Yn ôl y rheoliadau hyn, dylai DEFRA ddynodi cyrff dŵr sy'n ewtroffig (neu a all ddod yn ewtroffig cyn bo hir) yn ardaloedd sensitif. Mae hyn yn berthnasol i ddyfroedd llonydd ffres, afonydd, aberoedd a dyfroedd arfordirol.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_UWWTD_Sensitive_Areas_Eutrophic)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-nrw:NRW_UWWTD_Sensitive_Areas_Eutrophic)