Cylch 2 Cyrff Dŵr Sensitif i Asid y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr

Cyfoeth Naturiol Cymru

Er mwyn gweithredu canllawiau ar reoli coedwigoedd er mwyn sicrhau niweidio cyn lleied ag sydd phosibl ar ardaloedd sy’n sensitif i asid, clustnodwyd dau gategori o sensitifedd i asid. Mae’r rhain wedi eu diffinio fel ‘yn methu oherwydd asideiddio’.

Mae ardaloedd dyfrol a glustnodir fel rhai sy’n ‘methu’ ar hyn o bryd wedi eu gwirio o ganlyniad i fonitro arwyddocaol o’u hasidedd. Clustnodwyd ardaloedd dyfrol ‘mewn perygl o fethu’, drwy ganfyddiadau asesiad risg asideiddio Cymru, fel rhai mewn perygl o fethu o ganlyniad i allyriadau yn 2027. Mae’r asesiad risg yn cyfuno data cemegol a biolegol ac yn asesiad o allu’r amgylchedd i niwtraleiddio’r llygryddion asid a ragwelir.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_ACID_SENSITIVE_WB_CYCLE2_2016)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-nrw:NRW_ACID_SENSITIVE_WB_CYCLE2_2016)