Cyrff dŵr daear Cylch 2 y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae cyrff dŵr daear Cylch 2 y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (2014-2019) yn set ddata ofodol (polygon) sydd wedi'i chreu ar gyfer gweithredu'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr. Mae Erthygl 2, Cymal 2 y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr yn eu diffinio fel 'yr holl ddŵr sydd o dan wyneb y ddaear yn y parth trwytho ac mewn cyswllt uniongyrchol â'r tir neu'r isbridd'. At ddibenion hysbysu o dan y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr, mae corff dŵr daear yn cynrychioli corff penodol o lif dŵr daear gydag uned llifo gydlynol, gan gynnwys ardaloedd adlwytho a rhyddhau, gydag ond ychydig o lif ar draws y terfynau. Mae'r rhain yn adlewyrchu nodweddion hydrodaearyddol sy'n ystyried gwybodaeth am nodweddion llif a chamau, adlwytho, a pha mor agored ydynt i lygredd. Mae hyn wedi cael ei gynnal drwy ddiffinio dyfrhaenau o ran teipiau gwahanol a'u rhannu’n unedau dalgylch ar raddfa Strategaethau Rheoli Tynnu Dŵr Dalgylch.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Wedi deillio’n rhannol o ddata digidol ar raddfa 1:50,000 ac 1:250,000 dan ganiatâd Arolwg Daearegol Prydain. © NERC.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_WFD_GROUNDWATER_C2)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_WFD_GROUNDWATER_C2)