Cyrff Dŵr Afonydd y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr Cylchred 1

Cyfoeth Naturiol Cymru

Set ddata Shapefile aml-linell yw Cyrff Dŵr Afonydd y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr, sydd wedi'i chasglu fel y'i diffiniwyd ar gyfer gweithredu'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr. Diffiniwyd aml-linellau'r afonydd gan ddefnyddio set ddata Hydoedd Afonydd Asesiad Ansawdd Cyffredinol Asiantaeth yr Amgylchedd. Caiff y data hwn ei gopïo'n uniongyrchol o Rwydwaith Afonydd CEH 1:50K, gyda rhai hydoedd ychwanegol wedi'u hychwanegu gan Asiantaeth yr Amgylchedd. Ychwanegwyd mwy o hydoedd er mwyn cynnwys yr holl hydoedd a ddynodwyd o dan y Gyfarwyddeb Pysgod Dŵr Croyw a phob hyd a ddynodwyd o fewn SoDdGA afonol, ac er mwyn sicrhau bod yr holl safleoedd tynnu dŵr afonol a oedd yn cyfrannu at ddynodi ardal warchodedig dŵr yfed wedi'u lleoli ar gorff dŵr afonol dynodedig. Yn ogystal â hyn, ychwanegwyd rhai hydoedd lle roedd maint y dalgylch i fyny'r afon yn > 10km2, ond lle nad oedd hyd afonol arall wedi'i ddynodi (10km2 oedd maint mwyaf dalgylch a ddiffiniwyd fel corff dŵr o dan y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr yn wreiddiol). Is-set o'r rhwydwaith CEH yw setiau data cyrff dŵr afonol canlyniadol y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr, sydd dim ond yn cynnwys yr hydoedd sy'n bodloni unrhyw un o'r meini prawf a amlinellwyd uchod. Mae cyrff dŵr afonol y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr yn rhannu'r un 'EA_WB_ID' â'u dalgylch corff dŵr afonol, sy'n caniatáu i'r ddwy set ddata hyn gael eu cysylltu. Mae pob corff dŵr afonol yn gysylltiedig â dalgylch corff dŵr. Nid oes gan bob dalgylch gorff dŵr afonol dynodedig o dan y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr o fewn iddynt. Mae'r data hwn yn berthnasol i Gylchred 1 o'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr. Caiff yr haen gyfwerth ar gyfer Cylchred 2 ei chynnwys gan Gylchred 2 Cyrff Dŵr Afonol y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Chronfa Ddata Hawl. Cedwir pob hawl. Rhai nodweddion o'r wybodaeth hon yn seiliedig ar ddata gofodol digidol a drwyddedwyd oddi wrth y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg © NERC (CEH). Yn cynnwys data Arolwg Ordnans © Hawlfraint y Goron a hawl cronfa ddata 2015.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_WFD_RIVERWATERBODIES_C1)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_WFD_RIVERWATERBODIES_C1)