Catalog

18 Canlyniadau


 • Mae hwn yn arddangos y data samplu mewnbwn ac allbwn chwarterol a adroddir gan weithredwyr, y mae'n ofynnol i gyfleusterau deunyddiau cymwys ei ddarparu o dan y rheoliadau. Nid yw hyn yn cynnwys gwybodaeth ychwanegol a adroddir gan safleoedd nad yw'n ofynnol iddi gael ei samplu. Câi data ar gyfer Cymru a Lloegr ar gyfer y cyfnod cyn 2020 ei gyhoeddi ar Borth WRAP yn flaenorol.

  Data a

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Gwastraff
 • Diben yr astudiaeth hon oedd cynhyrchu gwybodaeth am symiau, tarddiadau (yn ôl sector diwydiant a rhanbarth daearyddol), a thynged (dull rheoli) gwastraff Diwydiannol a Masnachol a gynhyrchwyd gan fusnesau yng Nghymru yn 2018.

  Mae’r wybodaeth hon yn ofynnol gan Lywodraeth Cymru am nifer o resymau gan gynnwys:

  -          adrodd ar gynhyrchu

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Gwastraff
 • Datganiad gwefan: Mae Cadwch Gymru'n Daclus yn credu bod modd cael ‘Cymru lân a thaclus' drwy newid agweddau pobl fel nad ydynt yn cyfrannu at weithgareddau sy'n cael effaith negyddol ar eu hamgylchedd lleol. Mae nifer o weithgareddau'n effeithio ar ansawdd yr amgylchedd lleol ac, i ddechrau, mae Cadwch Gymru'n Daclus yn canolbwyntio ar faterion fel sbwriel, tipio anghyfreithlon a baw

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Gwefan Amgylchedd Gwastraff
 • Safleoedd cerbydau sydd wedi dod i ddiwedd eu hoes sy'n gallu bodloni'r safonau gofynnol yn y Gyfarwyddeb Cerbydau sydd wedi dod i Ddiwedd eu Hoes ar gyfer dadlygru cerbydau. Gall safleoedd awdurdodedig gael mynediad at gynllun Tystysgrif Ddinistrio'r DVLA. Nid yw hepgoriad o'r set ddata hon o anghenraid yn golygu nad yw safle'n bodloni safonau'r Gyfarwyddeb Cerbydau sydd wedi dod i Ddiwedd eu

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Gwastraff
 • Mae’r set ddata hon yn cynnwys gwybodaeth am ddata ‘tanwydd sydd wedi deillio o sbwriel’ allforio gwastraff RDF (pwysau tunelledd misol) o Gymru i wledydd tu allan i’r DU, ers Tachwedd 2014. Mae’r ffigurau pwysau tunelledd yn seiliedig ar fanylion a gyflwynwyd gan safleoedd allforio a derbyn / prosesu ar gyfer pob llwyth a gludwyd / allforiwyd ar gyfer adfer ynni y

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Gwastraff
 • Mae’n rhaid i holl weithredwyr cyfleusterau rheoli gwastraff sy’n cael eu rheoleiddio ddarparu manylion i ni ynghylch y maint a’r math o wastraff y maent yn delio ag ef h.y. faint o wastraff a dderbynnir ar y safle a’r gwastraff a anfonir o’r safle i gyfleusterau neu brosesau eraill. Defnyddir y data hwn i fonitro cydymffurfiad ond yn hanesyddol, fe’i

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Gwastraff
 • Mae Rheoliadau Gwastraff Peryglus 2005 yn gofyn bod unrhyw un sy'n cynhyrchu neu'n cadw gwastraff peryglus ar unrhyw safle yng Nghymru'n cofrestru'r safle gyda Cyfoeth Naturiol Cymru bob blwyddyn, os nad yw cyfanswm y gwastraff peryglus yn llai na 500kg bob blwyddyn. Mae 'na gofrestr gyhoeddus ar-lein ble gellir chwilio'r cofrestriadau sy'n dangos enw'r busnes, cyfeirnod y cofrestriad, cyfeiriad,

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Gwastraff
 • Mae'r set ddata cludwyr, broceriaid a delwyr gwastraff yn cynnwys manylion y cludwyr, broceriaid a delwyr gwastraff sydd wedi'u trwyddedu ar hyn o bryd yng Nghymru. Nid yw manylion hanesyddol yn cael eu cynnwys. Cludwr yw unigolyn sy'n cludo gwastraff a reolir fel rhan o fusnes neu fel arall gyda'r nod o wneud elw. Broceriaid gwastraff yw pobl sy'n gwneud trefniadau ar ran eraill, i adfer neu

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Gwastraff
 • Mae'r set ddata hon yn cynnwys manylion digwyddiadau o lygredd mae CNC yn cael eu hysbysu amdanynt. Dim ond digwyddiadau diogelu amgylcheddol sydd wedi cael eu cadarnhau ac sydd wedi cau sy'n cael eu cynnwys, lle mae'r lefel o effaith amgylcheddol naill ai yng Nghategori 1 (mawr) neu Gategori 2 (sylweddol) ar o leiaf un cyfrwng (h.y. dŵr, tir neu aer).

  Lle mae'r data hwn yn dangos digwyddiad ar

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Gwastraff
 • Mae data cyfredol Eithriad i Drwydded Rheoli Gwastraff fel sy'n ofynnol gan Atodlen 3 o Reoliadau Trwyddedu Rheoli Gwastraff (WML) 1994 (diwygiwyd) yn rhestru'r gweithgareddau sydd fel arfer wedi eu hesgusodi o WML yng Nghymru. Mae Cylchlythyr 26/94 yng Nghymru yn darparu gwybodaeth ychwanegol. Mae eithriadau nodweddiadol yn cynnwys:

  -Glanhau neu orchuddio deunydd pacio gwastraff, cynhwysyddion a

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Gwastraff
 • Mewn trwyddedau gweithredwyr tirlenwi a ganiateir ceir amod eu bod yn rhoi gwybod faint o wagle tirlenwi (capasiti) sy'n weddill yn eu safleoedd ar ddiwedd y flwyddyn galendr. Mae’r wybodaeth hon yn cael ei defnyddio at ddibenion cydymffurfio ond hefyd gan y CE, y Llywodraeth, Awdurdodau Lleol a phartïon eraill â diddordeb, at ddibenion adrodd statudol a chynllunio gwastraff.

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Gwastraff
 • Mae Cyfarwyddeb Fframwaith Gwastraff yr Uned Ewropeaidd (2008/98/EC) yn darparu'r fframwaith deddfwriaethol ar gyfer casglu, cludo, adfer a gwaredu gwastraff. Mae'r gyfarwyddeb yn mynnu bod yr holl aelod-wladwriaethau'n cymryd y camau angenrheidiol i sicrhau bod gwastraff yn cael ei adfer neu ei waredu heb beryglu iechyd dynol na pheri niwed i'r amgylchedd ac mae'n cynnwys trwyddedu, cofrestru a

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Gwastraff
 • Hafan Waste and Resources Action Programme (WRAP). Datganiad gwefan"Rydyn ni'n gweithio gyda busnesau ac unigolion i'w helpu i gael budd o leihau gwastraff, datblygu cynnyrch cynaladwy a defnyddio adnoddau mewn ffordd effeithlon. Sefydlwyd WRAP yn gwmni nid er elw yn 2000 ac fe'i cefnogir gan gyllid llywodraeth yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban."

  I'w weld dan
  Gwefan Amgylchedd Gwastraff
 • Hafan Waste and Resources Action Programme (WRAP) Cymru. Datganiad gwefan"Rydyn ni'n gweithio gyda busnesau ac unigolion i'w helpu i gael budd o leihau gwastraff, datblygu cynnyrch cynaladwy a defnyddio adnoddau mewn ffordd effeithlon. Sefydlwyd WRAP yn gwmni nid er elw yn 2000 ac fe'i cefnogir gan gyllid llywodraeth yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban."

  I'w weld dan
  Gwefan Amgylchedd Gwastraff
 • Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol, ymysg pethau eraill, sy'n gweithredu Cyfarwyddeb Atal a Rheoli Llygredd mewn ffordd Integredig (EC/61/96) yng Nghymru a Lloegr. Caiff cyfleusterau dan y ddeddfwriaeth hon eu hadnabod fel ‘gweithfeydd’ ac, yn gyffredinol, maent yn gollwng yn sylweddol i aer, tir neu ddŵr, neu'n cynnal gweithgareddau rheoli gwastraff penodol ar raddfa fwy. Mae'r set

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Gwastraff
 • Mae trwydded rheoli gwastraff yn ddogfen gyfreithiol a gyhoeddir dan Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990. Mae trwydded yn awdurdodi trin, cadw neu waredu gwastraff yn y tir neu arno. Unwaith i ni gyflwyno trwydded, ni ellir newid y gweithgareddau na'r ardal o dir oni bai bod y drwydded yn cael ei haddasu. Daeth y Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol, sy'n rheoleiddio safleoedd gwastraff, i rym ar 6

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Gwastraff
 • Yn unol â’r Gyfarwyddeb Gwastraff Mwyngloddio Ewropeaidd (2006/21 / EC) mae’n ofynnol i aelod wladwriaethau greu rhestr o’r cyfleusterau gwastraff mwyngloddio sydd wedi cau neu wedi'u gadael yn wag ac sy'n achosi effeithiau amgylcheddol difrifol, ac i sicrhau bod y rhestr hon ar gael i'r cyhoedd. Mae cyfleusterau gwastraff yn golygu unrhyw ardal a ddynodwyd ar gyfer

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Gwastraff
 • Mae Safleoedd Tirlenwi Hanesyddol yn set ddata ofodol. Mae'r rhain yn safleoedd tirlenwi sydd wedi cael eu cymryd oddi ar y Safleoedd Tirlenwi Awdurdodedig pan fydd statws y drwydded gwastraff yn newid naill ai i:

  - Drwydded wedi darfod: Roedd rhai trwyddedau dan reolaeth Deddf Rheoli Llygredd 1974 yn gyfyngedig gan amser ac yn darfod ar ddyddiad penodol yn y drwydded.

  - Trwydded wedi'i dirymu:

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Gwastraff
Tudalen 1 o 1 (18 canlyniadau)